Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย, 2501-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]
เลขเรียกHD60 .ส943 2563,658.408 ส979ซ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การให้เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน / พัชรินทร์ สิรสุนทร.
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]
เลขเรียกHD60 .พ62 2563,658.408 พ212ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย / วรรณิษา หาคูณ, จิตรา ชนะกุล และ เยาวนุช ทานาม
ชื่อผู้แต่งวรรณิษา หาคูณ, ผู้แต่ง
เลขเรียก372.21 ว269ก 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน / ขนิษฐา นันทบุตร
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา นันทบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3), 2561
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ข36 2561,342.59 ป17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ. 2563 - 2568 : ภาคตะวันออก / เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563
เลขเรียกHD5702.5.T5E2 ก64 2563,331.12 ก617ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเงินคนจน : การเงินฐานรากจากมุมมองของลูกค้าในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด = The poor and their money : micr...
ชื่อผู้แต่งรัทเทอร์ฟอร์ด, สจวร์ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2563 [2020]
เลขเรียกHC79.ย6 ร63 2563,332.024 ร384ก 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองและการจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี) / ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ชื่อผู้แต่งศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
พิมพลักษณ์ปัตตานี: สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, 2563
เลขเรียกHN700.55.Z9S65 ศ46 2563,303.609593 ก498 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ / สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา เอมอิ่มธรรม
เลขเรียกJF130 ส739 2563,JF130 ส72 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนการเมือง. เล่ม 6 / นรนิติ เศรษฐบุตร
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร 2484-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกDS578.3 น43 2563,320.9593 น217ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย / กนกวรรณ มะ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ มะโนรมย์
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563
เลขเรียกHC445 ก32 2563,333.31 ก125ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประ...
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกJQ1749.A795 ช94 2563,324.2593 ช96ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with lot ฉบับสมบูรณ์ / จักรชัย โสอินทร์ [และคนอื...
เลขเรียกTK5105.78 จ217,004.68 คม695 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง / แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ชื่อผู้แต่งแสวง บุญเฉลิมวิภาส, ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT640 ส968 2563,346.04348 ส287ด 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำปัญญาเชิงปฏิวัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์ / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
ชื่อผู้แต่งชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกRS122 ช63 2563,WZ112.5.P4 ช569ผ 2563,926.1069 ก282ช 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา