Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย, 2501-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]
เลขเรียกHD60 .ส943 2563,658.408 ส979ซ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน / ขนิษฐา นันทบุตร
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา นันทบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3), 2561
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ข36 2561,342.59 ป17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ / สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา เอมอิ่มธรรม
เลขเรียกJF130 ส739 2563,JF130 ส72 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย / กนกวรรณ มะ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ มะโนรมย์
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563
เลขเรียกHC445 ก32 2563,333.31 ก125ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประ...
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกJQ1749.A795 ช94 2563,324.2593 ช96ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำปัญญาเชิงปฏิวัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์ / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
ชื่อผู้แต่งชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกRS122 ช63 2563,WZ112.5.P4 ช569ผ 2563,926.1069 ก282ช 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น / ฤทัยชนนี สิทธิชัย
ชื่อผู้แต่งฤทัยชนนี สิทธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกHV6773.15.C92 ฤ364 2562,TK5105.875.I57 ฤ176พ 2562,302.34 ฤ176พ 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ / ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
ชื่อผู้แต่งปิติพงษ์ โตบันลือภพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563
เลขเรียกSB187.T5 ป63 2563,577.55 ป343ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา