Found: 24,217  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
23,401
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกวจ 658.8 ก11ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23,402
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2558.
เลขเรียก368.382 ค961(2) 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23,403
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการรวบรวมตำรับยาและหมอยาพื้นบ้านจังหวัดตราด / โดย ชลกร ขวัญชัยนนท์.
ชื่อผู้แต่งชลกร ขวัญชัยนนท์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก615.321 ช219ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
23,404
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการวิจัยและพัฒนาการสำรวจและการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐ...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกวจ 362.85 ป46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23,405
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) บร...
ชื่อผู้แต่งธเนศ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียก621.312136 ธ285ค 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23,406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน / สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2557]
เลขเรียก341.2473 ค961 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23,407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558?
เลขเรียกTD794.2 ค692ก 2558?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
23,408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีในประเทศแอฟริกา (แอฟริกาตะวันออก) : รายงา...
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ ซาลำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ], 2558.
เลขเรียก739.27 อ269ค 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23,409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบและอัญมณีปรับปรุงคุณภาพจากแหล่งโมซัมบิกและบริเวณใกล้...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ], 2558.
เลขเรียก553.84 ค961 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23,410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระน้ำของอาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค...
ชื่อผู้แต่งเจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก745.4 จ583ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23,411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม [text] : รายงานวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกวจ 578 ท362ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23,412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการเพราะพันธุ์หอยหลอดในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการ...
ชื่อผู้แต่งธุวพล คงน้อย.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก639.48 ธ476ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23,413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการเพาะพันธุ์หอยหลอดในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการ...
ชื่อผู้แต่งธุวพล คงน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2558
เลขเรียกRes 639.48 ธ476ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
23,414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการเพาะพันธุ์หอยหลอดในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการอ...
ชื่อผู้แต่งธุวพล คงน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
23,415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการเพาะพันธุ์หอยหลอดในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการเพื่อการอน...
ชื่อผู้แต่งธุวพล คงน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา