Found: 34,195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
33,571
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการให้สินเชื่อกับกิจการขนาดเล็กของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย = The lo...
ชื่อผู้แต่งปัญญา วิชชาริยนุกูล, 2514-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33,572
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางดำเนินงานในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนปฏิบัติดี / เมทินี รำพึงสุข = GUI...
ชื่อผู้แต่งเมทินี รำพึงสุข
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,573
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมดูดทรายและขุดตักดินหรือทราย : กรณีศึกษาจังห...
ชื่อผู้แต่งภูเบศ ยศกิตติภัทร์, 2521-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33,574
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแหล่งน้ำพุร้อนในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย / อริศรา ห้อ...
ชื่อผู้แต่งอริศรา ห้องทรัพย์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,575
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร : วิทยานิพนธ์ = De...
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ วัฒนานิล
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557
เลขเรียกวพ 352.14 ป554น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
33,576
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดประจ...
ชื่อผู้แต่งชลัดดา เชิดสวัสดิ์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557
เลขเรียกวพ 352.14 ช237น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
33,577
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ = Development plan for Debsirin Educational M...
ชื่อผู้แต่งนุชจรี ศรีวิเชียร
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
33,578
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะเชิงกายภาพในเมืองเก่าเชียงแสง = Development guidelines for physical public ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 712 ณ113น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33,579
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้รั...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี สุวรรณสังข์, 2527-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33,580
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยภาวะตับวายเรื้อรังด้วยวิธีผสมผสานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันโรงพยาบาล...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี สินวัต
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 616.362 ส74น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33,581
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเลือกในการพัฒนาชุมชนบางใหญ่ที่เป็นผลมาจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน = Development alternatives for...
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ ศักดาศักดิ์.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
33,582
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ. 2557 / โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกWF415 น927 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
33,583
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 / จัดทำโดย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,584
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและแบบอย่าง การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ให้รวยเงินล้าน / อภิชาติ ศรีสอาด, ทองพูล วรรณโพธิ์
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2557
เลขเรียก638.5726 อ163น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33,585
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางในการจัดให้มีเครื่องเรือนที่เหมาะสมสำหรับห้องชุดพักอาศัยขนาดเล็กระดับราคา 1.5 ล้านบาทกรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งเนรัญชรา สุพรศิลป์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา