Found: 33,275  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
32,611
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินชีวิต / พระพรหมมังคลาจารย์ [ธงชัย ธมมฺธโช]
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์, [2557?]
เลขเรียก378.593 พ17116น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32,612
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการตัดสินใจปรับปรุงการจัดการเรือสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดมลภาวะ / วิศรุต คงอุทัยกุล = ...
ชื่อผู้แต่งวิศรุต คงอุทัยกุล
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32,613
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการตัดสินใจสำหรับการคัดเลือกกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำปลา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระ...
ชื่อผู้แต่งอัจนา ใจสุวรรณ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32,614
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการนำ Asean curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติ /สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียก375.5959 น77
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32,615
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการนำผลการประเมินการควบคุมภายในไปใช้ปรับการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกระบี่ = Approac...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ จุลเอียด, 2527-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32,616
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครราชสีมา = Gui...
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ เกษเมธีการุณ, 2491-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32,617
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ศึกษากรณีมุสลิมในราชสำนัก = A guideline pre...
ชื่อผู้แต่งธีรารัตน์ สุระเทพ.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
32,618
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงรา...
ชื่อผู้แต่งเกศรินทร์ สายสอิ้ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 027.8 ก587น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32,619
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / สำนักงานศาลปกครอง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
32,620
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือชาวนา และพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2557
เลขเรียก305.563 ส636น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
32,621
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือชาวนาและ พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน / ที่ปรึกษา, เอ็นนู ซื่อสุวรรณ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT, 2557.
เลขเรียกHD1440.T5 น85 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
32,622
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือชาวนาและพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT, ศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
เลขเรียกส.ร. 338.18 น774
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32,623
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประกันคุณภาพ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Gu...
ชื่อผู้แต่งกิริยาลักษณ์ สงณรงค์, 2511-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32,624
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับตัวต่อการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายยาในเขต...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ มุทธากาญจน์, 2529-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32,625
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกร...
ชื่อผู้แต่งจิรภัทร ดู่มณี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 657.45 จ376น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา