Found: 554  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ...
ชื่อผู้แต่งธัญมล ศรีโคตร
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ420 ธ451ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสา...
ชื่อผู้แต่งชัชฎา รุจิเทศ
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558 กรุงเทพฯ :
เลขเรียกวพ 006.78 ช354ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งณิชารีย์ จุไล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.334 ณ432ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คำคล้องจอง สำหรับนักเรียนชั้นประถ...
ชื่อผู้แต่งวรางคณา แผ่นผา
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นป...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ตั้งสิทธิสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.334 ศ486ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash CS3 วิชา คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งอรุณ ตั้งมโนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 006.696 อ399ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงสร้างรอยต่อของซิลิกอนกับคาร์บอนคล้านเพชร / สันติภาพ มิทราวง...
ชื่อผู้แต่งสันติภาพ มิทราวงศ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก620.18932 ส483ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกจากสารธรรมชาติ = Development of burn wound healing product...
ชื่อผู้แต่งกันยรัตน์ ภัยชำนาญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพันธุกรรมและศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน Consensus interferon (cIFN) ใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกQD431.A1 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฟิล์มแผ่นบางที่มีความยืดหยุ่นจากเพกตินเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยาอินโดเมทาซิน = Development of e...
ชื่อผู้แต่งตรีเพชร ตาคำศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี = Development of online journal databa...
ชื่อผู้แต่งฐัศแก้ว ศรีสด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการ...
ชื่อผู้แต่งธนวรรณ มั่นอ่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิศวกรรมเนื้อเยื่อแบบแผ่น = Development of cell sheet engineering / ขวัญชนก พสุวัต
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก พสุวัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกR857.T55 ข-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิด และการประยุกต์ใช้ วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละกำปั่น, อาภาพร เผ่าวัฒนา
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ ละกำปั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น 2558
เลขเรียกWY106 ว815ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายการวิจัยการศึกษาของค...
ชื่อผู้แต่งบุญรัตน์ แผลงศร
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา