Found: 554  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการดำเนินการตามแถวด้วยวิธีของเกาส์และจอร์แดนสำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งปานรดา อนุพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะต่างรูปแบบโรงเรียนวัดดุสิตาราม นฤมล ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 153.35 น276ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษากรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านคำสำราญ สำนักงานเขตพ...
ชื่อผู้แต่งพนิตศนี ก้านแก้ว
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งดนุภัค เชาว์ศรีกุล
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 กลุ่มสาระกา...
ชื่อผู้แต่งพรรทิพา วงศ์จันทร์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นประถม...
ชื่อผู้แต่งนิภา คำเลิศ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ...
ชื่อผู้แต่งศดาภรณ์ บริสุทธิ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุพรรษา สมร...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา สมรัตน์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่มีปัญหาตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษาคณะครุศาสต...
ชื่อผู้แต่งสุทธาสินี เกสร์ประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมไทยชุมชุนตรอกข้าวเม่า : รายงานการวิจัยเรื่อง = The marketing distr...
ชื่อผู้แต่งสุทธาทิพย์ กาญจนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตำรับนาโนอิมัลชันของกรดวิตามินเอ = Development of retinoic acid nanoemulsion / กัณฑ์ธเนศ วั...
ชื่อผู้แต่งกัณฑ์ธเนศ วันแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตำรับเจลล้างหน้าจากไคโตซาน = The Development of chitosan facial washing gel / นรินทร ชมมณฑา...
ชื่อผู้แต่งนรินทร ชมมณฑา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทาน สุทธิรักษ์ แสงกล้...
ชื่อผู้แต่งสุทธิรักษ์ แสงกล้า
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยการใช้ชุดการสอนคู่เทียบเสียงของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ...
ชื่อผู้แต่งสรียาภรณ์ นนทะปะ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ372.65 ส365ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สังกัดเทศบาลเม...
ชื่อผู้แต่งปวีณ์กร ทาสาลี
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ372 ป496ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา