Found: 554  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 : ไทยกับการเป็นศูนย์กลางขอ...
ชื่อผู้แต่งการจัดการประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 5 : 2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์ 2558.
เลขเรียกDS571 ก446ก 2558,341.2473 ก474 5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพัสดุคงคลังของโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ( 212 213 ) = Inventory managent of loei hospital / ก...
ชื่อผู้แต่งกรานจณา เสนานุช
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ352.55 ก242ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ศรุดา คงเพียรภาค Text
ชื่อผู้แต่งศรุดา คงเพียรภาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 372.21 ศ283ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม : 1073309 = Early childhood educational management ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558.
เลขเรียก372.21 ก272 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งนิตยา ไร่สงวน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง แสง และความสั่นสะเทือน รหัสวิชา 4203307 : เอกสารประกอบการสอน รายวิช...
ชื่อผู้แต่งพุทธิธร แสงรุ่งเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชักนำการสะสมปริมาณวานิลลินในฝักวานิลลาบ่มโดยเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลส = ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกSB307.V2 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเล...
ชื่อผู้แต่งสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขานุการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สกสค.ลาดพร้าว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ พัชรินท...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ บุุญรัตน์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินธุรกิจไก่ชนในจังหวัดเลย (239 240) = Business operations fighting cocks in loei province / ...
ชื่อผู้แต่งมนัส ธัญญา
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ636.5 ม164ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งตำรับยาอิมัลชันจากสารสกัดใบพลับพลึงและศึกษาความคงสภาพของตำรับ = Preparations of topical emuls...
ชื่อผู้แต่งธิษณา รัตนนิธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบความระคายเคืองของสารทางเครื่องสำอางโดยใช้เนื้อเยี่อไข่ไก่ = Irritation test of cosmetic mate...
ชื่อผู้แต่งดลยวรรณ ศรีนวลจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนะรรมในชุมชนไตลื้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โอริสา เชี่ยวเกษม Tex...
ชื่อผู้แต่งโอริสา เชี่ยวเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 915.9304 อ982ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประคอง วีระศักดิ์ Text
ชื่อผู้แต่งประคอง วีระศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.2 ป198ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี มะรอบี โดยหมะ Text
ชื่อผู้แต่งมะรอบี โดยหมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.077 ม270ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา