Found: 554  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระป...
ชื่อผู้แต่งมาโนช นันทพรม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ495.918 ม456ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการตามนโยบาย พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเ...
ชื่อผู้แต่งสรัญญา บุดดา
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ371.1 ส351ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา / ณัฐพรรณ ตันติกุล
ชื่อผู้แต่งณัฐพรรณ ตันติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า = Trans...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกQP623 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หน่วยทางวากยสัมพันธ์ของพาดหัวโฆษณา จากหนังสือพิมพ์เดอะบางกอกโพสต์ (254 255) = An analysi...
ชื่อผู้แต่งอักษิกา แก้วจุนันท์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ659 อ466ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หน่วยทางวากสัมพันธ์ที่ใช้ตั้งชื่อเรื่องของบทอ่านในหนังสือเรียนชุด Upstream สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งอมรศรี ชัยอาคม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ420 อ289ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปร...
ชื่อผู้แต่งธัชกร ภัทรพันปี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในจังหวัดอุบลราชธานี พระมหาสมภพ กิตฺติญาโณ
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมภพ กิตฺติญาโณ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กล่องมหัศจรรย...
ชื่อผู้แต่งกรกนก พรรณวงศ์, นิษา สินศาสตร์, มินตรา ผูกพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้างถนนเพื่อการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = Value identity ...
ชื่อผู้แต่งไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ฤกษ์โอรส.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร กิติลาภ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชืพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...
ชื่อผู้แต่งธงไชย พรรัตนโชค
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและแนวทางการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติกับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งพัชราภา เอื้ออมรวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการสอนแบบแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เ...
ชื่อผู้แต่งจิราภา กูฎโสม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา