Found: 578  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิศวกรรมเนื้อเยื่อแบบแผ่น = Development of cell sheet engineering / ขวัญชนก พสุวัต
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก พสุวัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกR857.T55 ข-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิด และการประยุกต์ใช้ วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละกำปั่น, อาภาพร เผ่าวัฒนา
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ ละกำปั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น 2558
เลขเรียกWY106 ว815ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายการวิจัยการศึกษาของค...
ชื่อผู้แต่งบุญรัตน์ แผลงศร
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ก...
ชื่อผู้แต่งวุฒินันท์ เรืองเอี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 373.19 ว866ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอนุภาคนาโนพลูโรนิก-ไคโตซานเชื่อมซิลิแกนด์ anti-HER2 สำหรับรักษามะเร็งเต้านม = Development of...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก พสุวัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกRM300 ข-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนสำหรับการผลิตแผ่นวัสดุเชิงประกอบจากวัสดุใช้แล้วเพื่อการใช้งานใน...
ชื่อผู้แต่งหฤทภัค อภิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จิราพร ร...
ชื่อผู้แต่งจิราพร รวมวงศ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรินญา คำภาปัตน์
ชื่อผู้แต่งศรินญา คำภาปัตน์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังไฮโดรเจลบรรจุสารสกัดใบชาเมี่ยงเพื่อลดแผลเป็น = Development of hydrogel-based t...
ชื่อผู้แต่งธนเดช ยอดอ้อย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของตำรับนาโนอิมัลชันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดงาม้อน = Developmen...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ มโนวรรณา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลสาเหตุการบริการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก...
ชื่อผู้แต่งกฤศนรัตน์ พุทธเสน
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ373.19 ก278ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธ...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ คมขำ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักง...
ชื่อผู้แต่งอภันตรีย์ สารแก้ว
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบรูรณาการของผู้ใช้บริการ TOT iptv ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที อำเภอเมือง จั...
ชื่อผู้แต่งทรงพล บรรลือ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ658.8 ท141ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทร...
ชื่อผู้แต่งณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา