Found: 34,935  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
34,036
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ แล...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2553.
เลขเรียก636.085 ค962 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
34,037
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ แล...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกSF95 ค961 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
34,038
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ แล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกว 636.0850724
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
34,039
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ชลประทาน = Organic rice production in irri...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2553-54.
เลขเรียกSB191.R5 อ252 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34,040
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศิลปกรรมบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจเยาวชนผู้ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดภาคใ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก616.891656 ม2492ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34,041
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศิลปะ ขาว ดำ ลายเส้นอันทรงคุณค่า อารยธรรม ไท ลาว และสุวรรณภูมิ/ศุภวัตร ทองละมูล.
ชื่อผู้แต่งศุภวัตร ทองละมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มปพ, 2553.
เลขเรียกNA2780 ศ745ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
34,042
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร = The national artists mobile arts workshop project / [ผู้จัดทำ, กลุ่มบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, [2553?].
เลขเรียกN7321 ค962 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34,043
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพ : รายงานฉบับสมบูร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553.
เลขเรียก331.127 ค962 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34,044
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพ : รายงานฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งชัยวัธน์ เกิดผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553.
เลขเรียก331.127
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
34,045
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพ : รายงานฉบับสมบูรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553
เลขเรียก331.127 ค962 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
34,046
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพ : รายงานฉบับสมบูรณ...
ชื่อผู้แต่งสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553.
เลขเรียก331.127 ส355ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
34,049
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / ส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก363.7394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา