Found: 33,698  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องไดโนเสาร์ / เกศชุลี มุณีแนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 567.9 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ไอเดีย เรียน-เล่นแสนสนุก / แพรวพินธา.
ชื่อผู้แต่งแพรวพินธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ครีเอทบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกTT174 พ964 2553,790.1922 พ77ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2010 เปิดปมเงามืดการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ผู้เขียน, วิทยา อาภรณ์ ; เรื่องโดย, เครือข...
ชื่อผู้แต่งวิทยา อาภรณ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายปกป้องและคุ้มครองสุขภาวะจากผลกระทบจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู่ (คิดดี ทำดี เพื่อเมืองนคร), 2553.
เลขเรียกTD171.5.T5 ว63ส 2553,307.14 ว582ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 โลกาวินาศ / ภราดร เบ้าสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภราดร เบ้าสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
เลขเรียกCB161 ภ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 ไม่ใช่วันสิ้นโลก / กานธนิกา ชุณหะวัต.
ชื่อผู้แต่งกานธนิกา ชุณหะวัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good, 2553.
เลขเรียก001.9 ก25ม 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 สูตร สุดยอดอาหารยับยั้งมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด / สมนึก ช้างพล...
ชื่อผู้แต่งสมนึก ช้างพลาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค อิส, 2553
เลขเรียก641.5631 ส16ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 แบบฝึกหัดพิชิตข้อสอบ IELTS / Garry Adams & Terry Peck, เขียน ; นภัส แป้นพัฒน์, แปล.
ชื่อผู้แต่งอดัมส์, แกร์รี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกPE1128 อ123,428 อ14ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง209 ฟอนต์สวย Photoshop / ปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์, พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2553.
เลขเรียกT385 ป619,686.22544 ป619ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 [videorecording] = เกมเดิมพัน อัจฉริยะ / Culumbia Picture, presents.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด (ผู้จำหน่าย), 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553
เลขเรียก370.1523 ส473ย 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 วิธีสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยตนเอง / สายใจ เจริญรื่น.
ชื่อผู้แต่งสายใจ เจริญรื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2553.
เลขเรียกTT880 ส6ย 2553,745.5 ส 545 ย 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ก้าวเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น / Tanaka.
ชื่อผู้แต่งTanaka.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2553.
เลขเรียกPE1112 ท379ย,425 ท413ย 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ถามตอบวิชาการ : การเป็นสารก่อมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล์ / พิชญา พรรคทองสุข.
ชื่อผู้แต่งพิชญา พรรคทองสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก363.1791 พ639ย 2553 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา