Found: 33,129  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง162 tips & tricks Windows 7 / สุธีร์ นวกุล.
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกQA76.76.063 ส786 2553,005.437 ส786ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง162 tips \& tricks Windows 7 / สุธีร์ นวกุล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกQA76.76.063 ส786
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง167 tips & tricks Microsoft Office 2010 / สุธีร์ นวกุล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยุเคชั่น, 2553
เลขเรียกHF5548.4.M525 ส786ห 2553,005.36 ส244ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง167 tips \& tricks microsoft office 2010 / สุธีร์ นวกุล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกHF5548.4.M525 ส786ห 2553,005.36 ส786ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2553
เลขเรียกHD5972.55.A6 ส63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2553.
เลขเรียก331.1 ก - ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 ปีกรมการจัดหางาน คำไหนคำนั้น ก้าวไปด้วยกัน สานฝันแรงงานไทย / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2553.
เลขเรียก331.12 กร446 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 สูตรเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน / ตฤนโชติ วิเศษสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งตฤนโชติ วิเศษสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
เลขเรียกBF637.S8 ต199ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 สำนวนนสุภาษิต คำพังเพย / วดี ชาติอุทิศ.
ชื่อผู้แต่งวดี ชาติอุทิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียก398.9 ว161ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ประเด็นร้อน จริงไม่จริง ตอบข้อสงสัยใน พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรรับบริการสาธารณสุข / โดยเครื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกRA990.T5 ป268
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียกHD5972.55.A6 ส216 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สมควร กวียะ
ชื่อผู้แต่งสมควร กวียะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สกสค., 2553
เลขเรียกHQ1075.5.T5 ส233ส 2553,323.34 ก321ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
239
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4 - ไดคลอโรฟินอกซิอะซิติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4- D) / สุเทพ เรืองว...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ เรืองวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2553.
เลขเรียก668.654 ส781ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4 - ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) / เรียบเรียงโด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2553.
เลขเรียก668.654 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา