Found: 11,288  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (6-8 พฤษภาคม 2557) / ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สสค., 2557
เลขเรียกส.ร. 370.1523 ส125อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เชี๊ยะโถวก๊ก" ประเทศดินแดงต้นเค้าอารยธรรมศรีวิชัยในลุ่มแม่น้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) / สิปปนันท์ นวลละออ...
ชื่อผู้แต่งสิปปนันท์ นวลละออง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียก390.09593 ส728ป ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เศรษฐีใหม่สวนยาง" : การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง = "New ruber pla...
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกว 633.8952 ท172ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย" : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ปรีชาศิลปกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 323.47 ส162ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกส.ร. 341.2473 ท961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"๓๓ ปี หมอศูนย์ฯ เหนือ" / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
พิมพลักษณ์ลำปาง : ศูนย์, 2557
เลขเรียกส.ร. 636.089092 ศ3211ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล / 'รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อผู้แต่ง'รงค์ วงษ์สวรรค์, 2475-2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกนว ร22ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(Un) Real มายา เสมือน จริง ตอน ความลับของตุ๊กตา / Yu Wo เขียน ; เสี่ยวเฟิงหลิง แปล
ชื่อผู้แต่งอวี้หว่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ใน) สนาม : หนังสือรวมบทความทางมนุษยวิทยา ในบริบทของสนามที่หลากหลาย.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557?] [2014?]
เลขเรียกGN17.3.ท9 น95 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/Process Modelling and Simulation in Chemical, Biochemical and Environmental Engineering Verma,Ashok...
ชื่อผู้แต่งVerma, Ashok kumar Author.
พิมพลักษณ์Boca Raton: CRC Press, 2014.
เลขเรียกTP155.7.V47 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ มุมมองเชิงสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ศิลปินอิสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียกN7321 .ห355 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ วัฒน วัดพระแก้วดอนเต้าสุขาดาราม : ประวัติ ตำนาน พระปฏิมาที่สำคัญและภาพถ่ายเก่า / ยุทธภูมิ ม...
ชื่อผู้แต่งยุทธภูมิ มั่นตรง.
พิมพลักษณ์ลำปาง : ครอบครัวมั่นตรง, 2557.
เลขเรียกBQ6337.ล42พ42 ย73 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 วินาทีศัพท์ภาษาอังกฤษ / ฟูจิ ฟูจิซากิ, โนริอากิ ฮานาวะ, Tristan Thibodeaux.
ชื่อผู้แต่งฟูจิซากิ, ฟูจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPE1449 �159,423 ฟ72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 สำนวนอังกฤษที่ใช้กันบ่อยที่สุด / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ชื่อผู้แต่งเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPE1460 �999�,425.2 ฌ85ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา