Found: 136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ฐิตารีย์ ฐิติเตชะนันท์ Text
ชื่อผู้แต่งฐิตารีย์ ฐิติเตชะนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 332.024 ฐ371พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพอหลักธรรมแห่งความพอเพียง ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟูโกต์ : ความรู้ฉบับพกพา = Foucault : a very short introduction / Gary Guthing ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, ...
ชื่อผู้แต่งกัตติง, แกรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกBF2430.F724 ก387ฟ 2558,194 ก244ฟ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ชัชชัย อุปสรรค์ Text
ชื่อผู้แต่งชัชชัย อุปสรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 303.34 ช353ภ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (uninet)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558-.
เลขเรียกZ 699.5 .E3 ส215น
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ก่อนป่วย สมุนไพรช่วยได้ : ป้องกัน บรรเทา บำบัด รักษา / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, 2558
เลขเรียกRM 666.H33 ร808,581.634 ก192ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก = Digital circuits and logic design / ทง ลานธารทอง
ชื่อผู้แต่งทง ลานธารทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกTK7867 ท111 2558,620 ท12ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าและการจัดการระดับสินค้าคงคลังที่พิจารณาพาหนะหลายคั...
ชื่อผู้แต่งอำพล การุณสุนทวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกHD38.5 อ-ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติวิเคราะห์เชิงธุรกิจ / พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, : 2558.
เลขเรียก519.53 พ366ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาเหตุและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ มั่นทน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.2 อ796ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดที่รักพิทักษ์เธอ / โดย บุหลันสีคราม.
ชื่อผู้แต่งบุหลันสีคราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพร, 2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของบริษัท ศรีภิญโญเบียร์ จำกัด อำเภอบางบ่อ จังหวั...
ชื่อผู้แต่งสุภัทรา ภัทรธรรมมาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 658.8 ส836ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนตร์ของ บริษัท เอส.ซี. แอล มอเตอร์พาร์ท จำกัด ธง...
ชื่อผู้แต่งธงชัย ลิมปิติกรานนท์
พิมพลักษณ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 658.7 ธ117ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมูป่ากลับบ้าน = Wild boars return home พระณัฏฐวัฒน์ ณฏฐิโต, ปริญดา วัฒนจึงโรจน์.
ชื่อผู้แต่งปริญดา วัฒนจึงโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากความเข้าใจยังมีอยู่จริง / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียก089.95911 น672ณ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา