Found: 136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพของนักศึกษาจากประวัติผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาของสถาบันการศึก...
ชื่อผู้แต่งไกรสีห์ ณ สงขลา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอัตราการรอดของรังนกและสังคมของสัตว์ผู้ล่ารังบริเวณพื้นที่ชายขอบป่า = The study of nest survi...
ชื่อผู้แต่งปรเมศวร์ ดวงกรมนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกQL673 ป-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ bisindole-triazoles แบบง่ายเพื่อพัฒนาเป็นสารต้านมะเร็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Con...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา แซ่เอ็ง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก615.31 ร623ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสั่นอิสระของคานนาโนซึ่งพิจารณาผลของแรงเค้นที่ผิวสัมผัสและลักษณะยืดหยุ่นแบบไม่คงที่ = Surface stre...
ชื่อผู้แต่งทวิช พูลเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกQA935 ท-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบวิธีการควบคุมหุ่นยนต์ขนาดนาโนแบบชีวภาพในแบบจำลองสำหรับการสังเคราะห์โครงสร้างขนาดเล็กโดยการป...
ชื่อผู้แต่งบุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกT174.7 บ-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวสำหรับสถาปนิก ฉบับปรับปรุง = Eartquake-resistant design for architects ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เลขเรียกTA658.44 ก 2558,624.1762 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยการจัดการเ...
ชื่อผู้แต่งชรินรัต จันโตนด
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558 กรุงเทพฯ :
เลขเรียกวพ 370.152 ช213ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน และเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เค ดับเบ...
ชื่อผู้แต่งพรรณพร วิริยะสกุลพันธุ์
พิมพลักษณ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ : 2558
เลขเรียกวพ 373.23 พ265ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำ ฟ้า และดวงดาว ที่ได้...
ชื่อผู้แต่งกฤติกา ครุฑกาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 507 ก274ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการมองเห็น ของนักเ...
ชื่อผู้แต่งภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558 กรุงเทพฯ :
เลขเรียกวพ 371.102 ภ258ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดูราแพค จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มงกุฎ จอ...
ชื่อผู้แต่งมงกุฎ จอมทอง
พิมพลักษณ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ : 2558
เลขเรียกวพ 158.7 ม113ข 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูกายภาพบำบัดผู้สร้างแรงบันดาลใจ : รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ศรีสุข / กลุ่มลูกศิษย์
พิมพลักษณ์นครปฐม: คณะกายภาพบำบัด, 2558.
เลขเรียกWX223 ค167 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นปฐมวัยโดยการสอนแบบพหุปัญญาหลักการ ซีไอ เอส เอส ที และการสอนแ...
ชื่อผู้แต่งสุชิลา อินแดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 372.21 ส762ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำ...
ชื่อผู้แต่งคณาธิป แผ้วฉ่ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 685.4093 ค127ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกซื้อสินค้าบริษัท ที.ซี. โปรดักท์ (1997) จำกัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร...
ชื่อผู้แต่งธงชัย คล้ายแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 658.834 ธ117ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา