Found: 136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 : ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 23 : 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย, 2558.
เลขเรียก332.041 ก227ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยใช้แบคทีเรีย Clostridium Thermocellum = Cellulosic bioethanol production...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก พสุวัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกTP593 ข-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบคุณภาพมาตรฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโรงเรียนเ...
ชื่อผู้แต่งปิยนันท์ หงษ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.2 ป621ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะต่างรูปแบบโรงเรียนวัดดุสิตาราม นฤมล ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 153.35 น276ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสา...
ชื่อผู้แต่งชัชฎา รุจิเทศ
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558 กรุงเทพฯ :
เลขเรียกวพ 006.78 ช354ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งณิชารีย์ จุไล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.334 ณ432ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นป...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ตั้งสิทธิสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.334 ศ486ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash CS3 วิชา คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งอรุณ ตั้งมโนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 006.696 อ399ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพันธุกรรมและศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน Consensus interferon (cIFN) ใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกQD431.A1 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิศวกรรมเนื้อเยื่อแบบแผ่น = Development of cell sheet engineering / ขวัญชนก พสุวัต
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก พสุวัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกR857.T55 ข-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ก...
ชื่อผู้แต่งวุฒินันท์ เรืองเอี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 373.19 ว866ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอนุภาคนาโนพลูโรนิก-ไคโตซานเชื่อมซิลิแกนด์ anti-HER2 สำหรับรักษามะเร็งเต้านม = Development of...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก พสุวัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกRM300 ข-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า = Trans...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกQP623 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ฤกษ์โอรส.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของมวลหินรอบอุโมงค์ใต้ดินภายใต้ความดันภายในสูงเพื่อการออกแบบระบบกักเก็บแก๊ส...
ชื่อผู้แต่งพรเกษม จงประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกTA656 พ-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา