Found: 32,969  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีของผมที่--สศค. / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร], 2553.
เลขเรียกHJ1360.55 ส642,330.9593 ส642ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 วินาทีศัทพ์ภาษาญี่ปุ่น / ฟูจิ ฟูจิซากิ
ชื่อผู้แต่งฟูจิซากิ, ฟูจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TLS, [2553]
เลขเรียกPL536.5 ฟ552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553
เลขเรียก923.8 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เรื่องสั้น 69 เรื่องเล่าสท้อนชีวิตชนบทภาคใต้ : ตะวันฉายต้นกล้างาม / ดรุณี เดชานุสรณ์ ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์ตรัง : นกเช้าสำนักพิมพ์, 2553
เลขเรียกPN3373 ห36 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 คำศัพท์ อังกฤษ-เกาหลี-ไทย : เรียน...รู้...จำ...ได้ภายใน 30 วัน / ณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์, เรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : วิทยสถาน, 2553.
เลขเรียกPL 935 ณ113 2553,495.795911 ห159 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น / Nathan Smith \& นุชนารถ เอี่ยมอำนวยพรกุล.
ชื่อผู้แต่งสมิท, นาธาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good, 2553.
เลขเรียกPE1131 ส312พ,428.24 ส312ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 เคล็ดลับคุณแม่ดูแลลูกน้อย = Practical parenting tips / วิกกี้ ; นพดล เวชสวัสดิ์. [text]
ชื่อผู้แต่งลันสกี, วิกกี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียก649 ล115พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,261 สถานศึกษาเพียงพอแบบอย่าง / โดย คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกLA 1222 ห152 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 Destination Guide Must do's in Australia [จุลสาร] / นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ,บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตยา, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 principles of the king : ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมหารา...
ชื่อผู้แต่งโรม บุนนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2553
เลขเรียกDS 586 ร86ส 2553,294.35 ร86ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 Steps เปลี่ยนตัวเอง / ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ.
ชื่อผู้แต่งชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: รักลูกกรุ๊ป, 2553.
เลขเรียกRA778 ช251,WB327 ช251s 2553,158.1 ช 237 ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2553.
เลขเรียกLB1028 ก941ส 2553,001.42 ก941ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2553
เลขเรียกสร 342 ผ749ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?]
เลขเรียกJQ1745.A55O4 ส727 2553?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียกJQ 1745.A55 ส728 [2553]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา