Found: 9,702  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของการปั่นและการทำแห้งผักและผลไม้ต่อปริมาณวิตามินซี = Effect...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พร พิมพ์แพทย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของการเกิดเจลอิมัลชั่นที่เสถียรโดยเวย์โปรตีนไอโซเลทในสภาวะเย็...
ชื่อผู้แต่งศิริญา ศรีผดุง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากส่วนประกอบของพืช = Antioxidants act...
ชื่อผู้แต่งนิรมล เตี้ยคำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องอิทธิพลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อความสามารถในการต้านอ...
ชื่อผู้แต่งไพลิน พันธ์ศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถัวเหลือง = Isoflavone in so...
ชื่อผู้แต่งวิทยา อุทุมพิรัตน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการประเมินการรับรู้ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ขนมไทยโดยผู้บริโภค...
ชื่อผู้แต่งวิภาดา ตุลา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของการผสมข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข15 จา...
ชื่อผู้แต่งขวัญชีวา ศรีษาพุทธ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการสกัดโพลิแซกคาร์ไรด์จากสาหร่ายน้ำจืด(เทาน้ำและไข่ผำ) = E...
ชื่อผู้แต่งปวรรัตน์ สำมะโย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการสร้างแนวความคิดบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผ...
ชื่อผู้แต่งประไพพร ทัดมาลา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการเติมแป้งกล้วยในเส้นก๋วยจั๊บเวียดนาม = Effect of banana ...
ชื่อผู้แต่งฤทัยรัตน์ ศรีพุทธา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องความเป็นไปได้ในการนำต้นชุนฉ่ายมาผลิตเป็นวาซาบิเทียม = The ...
ชื่อผู้แต่งไพลิน พันธ์ศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของการใช้นมผงต่างชนิดในสูตรการผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตฟัดจ์ต่อก...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา ฉิมลี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของน้ำข้าวกล้องงอกต่อความเครียดของผู้บริโภค = Effect of ...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ เจริญศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของสารทรีฮาโลส (TR) ไฮดรอกซีโพรพิลเมทธิลเซลลูโลส (HPMC) แ...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พร พิมพ์แพทย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของสารทรีฮาโลส ไฮดรอกซีเมททิลเซลลูโลสและน้ำมันมะพร้าวบริส...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัลย์ พะนิจรัมย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา