Found: 9,702  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : KKT, [2553].
เลขเรียกLG395.T5 ม246มข 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [text] ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจไพศาลการพิมพ์และซัพพลายส์, 2553
เลขเรียกสร 361.7632 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / มูลนิธ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท กิจไพศาลการพิมพ์และซัพพลายส์ จำกัด, 2553
เลขเรียกสร 362.41 ค192ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ศพอ.พช. : หนังสืออนุสรณ์ 30 ปี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปีกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร, 2553.
เลขเรียกBQ4032 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ภัยอันตราย เรื่องใกล้กายจากประสบการณ์จริง / ปริญดา ปาลีรัฐ บก.เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียก363.1 ป647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วิธีคลายเครียด...สร้างสุข / นิมิต ศัลยา. [text]
ชื่อผู้แต่งนิมิต ศัลยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกBF575.S75 น633,155.9042 น36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน / พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ; ปานเทพ พัวพ...
ชื่อผู้แต่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, [2553?].
เลขเรียกDS554.98.ข7 ส647 2553,320.12 พ115ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / [บรรณาธิการ สมชัย หิรัญวโรดม]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, [2553]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ธวศ ท592 [2553],สร 620 ท592ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [text] / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกสร 363.7 ส649
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 สายใยชุมชน สมองแจ่ม / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียก307.1 ส125ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553
เลขเรียก378.05 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง = 39th Anniversary ramkhamhaeng university / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2553.
เลขเรียกLG395.B335 ม246ส 2553,378 ร261ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 วิธี ลืมตัวไม่กลัวแก่ / นลินทร
ชื่อผู้แต่งนลินทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กันยาวีร์, 2553.
เลขเรียกRA776.75 น284,WB327 น284ส 2553,158 น284ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3D Character animation : pro's techniques / ปรีชาวุฒิ นิรมร [text]
ชื่อผู้แต่งปรีชาวุฒิ นิรมร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2553.
เลขเรียก006.693 ป17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 1- / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2554] (กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร)
เลขเรียกKPT 68 ส35 2553,345 ค36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา