Found: 326  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง = Health care for menopause / ตู้หยวนป๋อ...[และคนอื่นๆ] ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2553
เลขเรียกRA777.6 ต662 2553,WT 104 ต41ห 2553,613.0438 ห159 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ ; ถวัลย์ มาศจ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2553
เลขเรียก354.593 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สานฝันเยาวชนไทยเข็มแข็ง / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ).
ชื่อผู้แต่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ).
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกบ ก19ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สาระกับถุงยางอนามัย/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกบ ก17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 องค์กรต้นแบบในการสร้างความสุข : องค์กรเอี่ยมสุข = Happy workplace / รวบรวมองค์ความรู้โดย คณะพัฒน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2553.
เลขเรียก658.02 ห516 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปีที่ร่วมขับเคลื่อนบนเส้นทางการศึกษาเพื่อความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานประจำป...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกรป ส225ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / สิริรักษ์ รัชชุศานติ, วณิชย์ อ่วมศรี ; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียก370.113 ห11 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMBA เรียนด้วยตนเอง = MBA in a day / Steven Stralser ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.
ชื่อผู้แต่งสตรัลเซอร์, สตีเฟน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2553.
เลขเรียกHF1111 ส164อ 2553,658 ส14อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องˆThe‰ numbers / [BOOK] อมิตา อริยอัชฌา.
ชื่อผู้แต่งอมิตา อริยอัชฌา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [จัดจำหน่าย], 2553.
เลขเรียก332.024 อ298น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกบ ก17ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) Text
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553
เลขเรียกBQ4525 พ349ก,294.3144 พ349ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี = The Process of Participati...
ชื่อผู้แต่งวิชิต เรืองแป้น.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
เลขเรียกวจ 628.37 ว232ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา