Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักข้างครัวรั้วกินได้ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / กาญจนา ตั้งคำ
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ตั้งคำ
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรมแดน / วสิษฐ เดชกุญชร
ชื่อผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียก895.913 ว362พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู : ธรรมะเฉลิมพระเกียรติ / บรรยายโดย พันเอก (พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน
ชื่อผู้แต่งทองคำ ศรีโยธิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2553
เลขเรียก923.1593 ท249พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2553 / สำนักราชเลขาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชธรรม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / โดย ธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2553
เลขเรียก923.1593 พ373 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชประวัติย่อ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธวงษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553
เลขเรียก929.7593 พ374 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี = Phra Aphai Mani / จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียกPL4200 พ415,895.911 ส798พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา/ คณิต ณ นคร
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญุชน, 2553.
เลขเรียกKPT3800 ค129ก 2553,345 ค37พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21= A Buddhist solution for twenty-first century / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2553
เลขเรียกHN 40 .B8 พ17พ 2553,294.32 พ335พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสน์อยู่ยงคู่องค์กษัตรา / สุจิตรา อ่อนค้อม
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2553
เลขเรียกDS586 ส346พ 2553,294.309593 ส42พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุดในชีวิตประจำวัน [Text] กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2553
เลขเรียกPE1131 พ842พ,428.249591 พ244
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อในดวงใจ / ราชเดช ภักดี, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชเดช ภักดี, 2553.
เลขเรียกDS586 พ483 2553,923.1593 ภ74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา