Found: 210  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชประวัติย่อ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธวงษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553
เลขเรียก929.7593 พ374 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี = Phra Aphai Mani / จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียกPL4200 พ415,895.911 ส798พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา/ คณิต ณ นคร
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญุชน, 2553.
เลขเรียกKPT3800 ค129ก 2553,345 ค37พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21= A Buddhist solution for twenty-first century / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2553
เลขเรียกHN 40 .B8 พ17พ 2553,294.32 พ335พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสน์อยู่ยงคู่องค์กษัตรา / สุจิตรา อ่อนค้อม
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2553
เลขเรียกDS586 ส346พ 2553,294.309593 ส42พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุดในชีวิตประจำวัน [Text] กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2553
เลขเรียกPE1131 พ842พ,428.249591 พ244
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อในดวงใจ / ราชเดช ภักดี, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชเดช ภักดี, 2553.
เลขเรียกDS586 พ483 2553,923.1593 ภ74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เทพอเวจี / ประพันธ์โดย หม่าหย่งเฉิง/ชิงตัน ; แปลโดย ธีรยา ; เรียบเรียงโดย บัญ...
ชื่อผู้แต่งหม่าหย่งเฉิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุรพัฒน์ คอมิคส์, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม = English for hotel staff : front desk / โดย ปรีชา แดงโรจน์
ชื่อผู้แต่งปรีชา แดงโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2553
เลขเรียกPE 1131 ป17ภน 2553,428.2495911 ป467อ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกรรมศิลปกรรมวันศิลป์ พีระศรี 2553 : ปิติ = Thai contemporary art exposition 2010 on an occasion of...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. หอศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553
เลขเรียก708.9593 ศ529ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ / วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2553.
เลขเรียกDS586 ว6ม 2553,294.3 ว848ม 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุคแห่งเฟซบุค / คลาร่า ชีห์ ; ณัฐพัดชา, สโรชิน ชีวิตตานนท์, ชวลีน บุญกลิ่นขจร, แปล
ชื่อผู้แต่งชีห์, คลาร่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2553.
เลขเรียกHF5415.1265 ช589ย 2553,004.693 ช589ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ กัมพูสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกKPT540 พ992 2553,346.015 พ91ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรพี 53 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
เลขเรียก340 ร145 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา