Found: 215  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันภายใต้ดวงอาทิตย์ / สมอล์ล บัณฑิต อานียา
ชื่อผู้แต่งสมอล์ล บัณฑิต อานียา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน B. TRAVEN สมัชชาพิทักษ์ความชอบธรรมสากล, 2553
เลขเรียก895.913 ส289ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึกดี -- ที่เรียกว่ารัก 32.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกร.ส. ค181 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคล้องจอง / เครือรัตน์ เรืองแก้ว ; เดชาชาติ เทียนเสน ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งเครือรัตน์ เรืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553
เลขเรียก495.918 ค758ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2553 / [บรรณาธิการ พรเพชร วิชิตชลชัย]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
เลขเรียก347.077 ค369 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2556 / [บรรณาธิการ พรเพชร วิชิตชลชัย]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556
เลขเรียก347.077 ค369 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...
ชื่อผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิพระดาบส, 2553.
เลขเรียกDS586 ภ671ค 2553,895.915 ภ416ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย ศึกษาแบบเรียงมาตรา / สรพล สุขทรรศนีย์.
ชื่อผู้แต่งสรพลจ์ สุขทรรศนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกK ส327 2553,346.086 ส284ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / หลวงจำรูญเนติศาสตร์
ชื่อผู้แต่งจำรูญเนติศาสตร์, หลวง, 2445-2518
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553
เลขเรียกKPT 1710 จ217 2553,346 จ217ม 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส-ไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2553.
เลขเรียกK น424ค 2553,อ 342.003 น425ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งทางการค้า พ.ศ.2542 / ศักดา ธนิตกุล
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกK7340 ศ321 2553,343.072 ศ111ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่ฟ้าสองพระบารมี / โครงการคิดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กองอำนวยการรักษาความ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553
เลขเรียกDS586 ค695 2553,923.1593 ค87ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ*การปฏิรูปประเทศไทยเหยี่ออธรรม ภาคการเมือง (12 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2553) : สรุปบทเรียนวิกฤตคว...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุรวิชัย.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา)
เลขเรียก320.9593 ช432ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม...
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2553
เลขเรียก510 ส12ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยวสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา /...
ชื่อผู้แต่งสุวิภา จำปาวัลย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกDS 589.ส7 ส882ค 2553,915.9304 ส882ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน / กองบรรณาธิการ ปัทมาวดี กสิกรรม, วินิต อัศวกิจวิรี, ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2553
เลขเรียก615.321 ค695 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา