Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจ...
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
เลขเรียกLA 2103 ว583ก 2553,ว 371.2 ว346ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่าน / สมาน จันทรจามร, พิมพาน จันทรจามร
ชื่อผู้แต่งสมาน จันทรจามร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553
เลขเรียก495.9184 ส294ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเงินธุรกิจ = Corporate finance / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกHG4026 ก6 2553,658 ศ817ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย : จากยุคสุโขทัยสู่สมัยทักษิณ / จักษ์ พันธ์ชูเพชร.
ชื่อผู้แต่งจักษ์ พันธ์ชูเพชร.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : Punch Group, 2553.
เลขเรียกJQ1745.A1 จ234 2553,320.9593 จ234ก 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงความจงรักภักดี / [BOOK] วีระ อำพันสุข.
ชื่อผู้แต่งวีระ อำพันสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก001 ว841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล / โชษิตา มณีใส. [text]
ชื่อผู้แต่งโชษิตา มณีใส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกPL4158 ช839 2553,495.918 ฆ88ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ธงทอง จันทรางศุ.
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.ซี. พริ้นท์แอนด์แพค, 2553.
เลขเรียกDS567 ธ129 2553,739.5 ธ23ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานสหภาพพม่า / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2553?]
เลขเรียก959.1 ข291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอปฏิรูปนโยบายอาหารปลอดภัย / โดย โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2553
เลขเรียก363.192 ข291 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.
ชื่อผู้แต่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียกSB191.R5 ว666ข 2553,633.18 ว36ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Introductory Mathematics / ศิริจันทร์ เวสารัชศาต.
ชื่อผู้แต่งศิริจันทร์ เวสารัชศาต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2553.
เลขเรียกQA37.2 ศ449 2553,510 ศ332ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบครันเรื่องวรรณยุกต์ / พิศศรี กมลเวชช.
ชื่อผู้แต่งพิศศรี กมลเวชช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก495.915 พ755ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวงานบริหาร อาจารย์ไพโรจน์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553.
เลขเรียก923.4 ธ177ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา