Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งพจนา ปิยะปกรณ์ชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553.
เลขเรียกRC735.5 พ172,WY163 พ172ก 2553,616.20231 พ12ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารในการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = English teachi...
ชื่อผู้แต่งชลลดา เลาหวิริยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : ศูนย์พัฒน...
ชื่อผู้แต่งสมยศ ลามาพิสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 = The development of a ...
ชื่อผู้แต่งรังสิรัศม์ นิลรัตน์.
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยว = The tourist...
ชื่อผู้แต่งวนิดา ตรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน = Financial reporting and analysis / นุชจรี พิเชฐกุล.
ชื่อผู้แต่งนุชจรี พิเชฐกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2558.
เลขเรียกHF5681.B2 น724 2558,657.3 น724ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงความร้อน และ แคลอริเมทรี = Thermal analysis and calorimetry / ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกQD79.T38 ศ332,543.086 ศ332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการศึกษาทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา