Found: 209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภคปี 2553 / สำนักงานศาลยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
เลขเรียก343.071 ร155 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล = Database systems / สุจิตรา อดุลย์เกษม.
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อดุลย์เกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2553.
เลขเรียกQA76.9.D32 ส753,005.75 ส72ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูลการจัดการฟาร์มโคนม = Database system of dairy farming management (DSDF) / เพ็ญพิมล นิร...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพิมล นิรานนท์.
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้กับพื้นที่ปลูก = Decision support system of sugarcan...
ชื่อผู้แต่งปิยนันท์ พิพัฒน์ศิถี
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวินิจฉัยโรคข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย = Decision supporting system for ...
ชื่อผู้แต่งประภาพรรณ พันธุ์ภักดี.
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน = Nation-states and Their Borders: C...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกDS523 ร359,320.12 ร113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชาศัพท์ / เครือรัตน์ เรืองแก้ว ; ภาพประกอบ เดชาชาติ เทียนเสม
ชื่อผู้แต่งเครือรัตน์ เรืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553
เลขเรียก495.918 ค758ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการยกระดับมาตรฐานยอไทย และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ = Improvement of Thai Noni (Morinda cit...
ชื่อผู้แต่งชิดชม ฮิรางะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาความผิดพลาดของการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบั...
ชื่อผู้แต่งบุญยืน จันทร์สว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2553 / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) ;บรร...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที คิว พี, 2555.
เลขเรียกHQ 1064.T5 ร451 2553,305.26 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ รัก ภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553.
เลขเรียกPL4158 ร719 2553,495.911 ร62ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา