Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เทพอเวจี / ประพันธ์โดย หม่าหย่งเฉิง/ชิงตัน ; แปลโดย ธีรยา ; เรียบเรียงโดย บัญ...
ชื่อผู้แต่งหม่าหย่งเฉิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุรพัฒน์ คอมิคส์, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม = English for hotel staff : front desk / โดย ปรีชา แดงโรจน์
ชื่อผู้แต่งปรีชา แดงโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2553
เลขเรียกPE 1131 ป17ภน 2553,428.2495911 ป467อ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกรรมศิลปกรรมวันศิลป์ พีระศรี 2553 : ปิติ = Thai contemporary art exposition 2010 on an occasion of...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. หอศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553
เลขเรียก708.9593 ศ529ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ / วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2553.
เลขเรียกDS586 ว6ม 2553,294.3 ว848ม 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ กัมพูสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกKPT540 พ992 2553,346.015 พ91ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรพี 53 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
เลขเรียก340 ร145 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายกรมการค้าต่างประเทศ / สำนักงานกฎหมาย กรมการค้าต่างประเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2553
เลขเรียก341.754 ร155 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภคปี 2553 / สำนักงานศาลยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
เลขเรียก343.071 ร155 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล = Database systems / สุจิตรา อดุลย์เกษม.
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อดุลย์เกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2553.
เลขเรียกQA76.9.D32 ส753,005.75 ส72ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูลการจัดการฟาร์มโคนม = Database system of dairy farming management (DSDF) / เพ็ญพิมล นิร...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพิมล นิรานนท์.
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้กับพื้นที่ปลูก = Decision support system of sugarcan...
ชื่อผู้แต่งปิยนันท์ พิพัฒน์ศิถี
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวินิจฉัยโรคข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย = Decision supporting system for ...
ชื่อผู้แต่งประภาพรรณ พันธุ์ภักดี.
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา