Found: 209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงความจงรักภักดี / [BOOK] วีระ อำพันสุข.
ชื่อผู้แต่งวีระ อำพันสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก001 ว841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล / โชษิตา มณีใส. [text]
ชื่อผู้แต่งโชษิตา มณีใส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกPL4158 ช839 2553,495.918 ฆ88ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ธงทอง จันทรางศุ.
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.ซี. พริ้นท์แอนด์แพค, 2553.
เลขเรียกDS567 ธ129 2553,739.5 ธ23ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานสหภาพพม่า / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2553?]
เลขเรียก959.1 ข291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอปฏิรูปนโยบายอาหารปลอดภัย / โดย โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2553
เลขเรียก363.192 ข291 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.
ชื่อผู้แต่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียกSB191.R5 ว666ข 2553,633.18 ว36ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Introductory Mathematics / ศิริจันทร์ เวสารัชศาต.
ชื่อผู้แต่งศิริจันทร์ เวสารัชศาต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2553.
เลขเรียกQA37.2 ศ449 2553,510 ศ332ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวงานบริหาร อาจารย์ไพโรจน์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553.
เลขเรียก923.4 ธ177ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / ธวัชชัย ชมศิริ. [text]
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ชมศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.
เลขเรียกQA76.9.A25 ธ394ค,005.8 ธ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันภายใต้ดวงอาทิตย์ / สมอล์ล บัณฑิต อานียา
ชื่อผู้แต่งสมอล์ล บัณฑิต อานียา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน B. TRAVEN สมัชชาพิทักษ์ความชอบธรรมสากล, 2553
เลขเรียก895.913 ส289ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึกดี -- ที่เรียกว่ารัก 32.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกร.ส. ค181 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2553 / [บรรณาธิการ พรเพชร วิชิตชลชัย]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
เลขเรียก347.077 ค369 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2556 / [บรรณาธิการ พรเพชร วิชิตชลชัย]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556
เลขเรียก347.077 ค369 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา