Found: 4,536  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ / กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2561.
เลขเรียก307.14 จ688 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ / คณะทำงาน สมศรี แสงแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561.
เลขเรียก330.9593 จ689
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี วันสันติภาพไทย ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกD 754 .T5 จ54ก 2561,327.172 ว436 2561 22
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ปี ก้าวย่างอย่างยั่งยืน 2553-2561 / สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบัน, 2561.
เลขเรียกWS19 ม246ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา text
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561
เลขเรียก378.101 ม246ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 วิสัยทัศน์ถอดรหัสอนาคต / บรรณาธิการ อรยา เอี่ยมชื่น ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา, 2561.
เลขเรียกCT203 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี
ชื่อผู้แต่งสรุจ ศุภศิรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2561.
เลขเรียกPE1128 ส356ป 2561,428.1 ส356ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561.
เลขเรียก321.8043 ส691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2561 / สำนักนายกรัฐมนตรี Text
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561
เลขเรียก321.8043 ส691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ = Arekore kangaete ugokenai wo yameru kokonotsu no shukan / ฮิ...
ชื่อผู้แต่งวาดะ, ฮิเดกิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561.
เลขเรียกBF441 ว459 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 มงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 84 ปี อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 / บรรณาธิการ : มณฑินี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกDS 578.32 .อ41 ก516 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 วัด 9 อุโบสถพื้นถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ / สมบัติ ประจญศานต์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ประจญศานต์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561.
เลขเรียกNA6022.B88 ส254ก
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 เรื่องต้องรู้ : ปั้นเงินจากกองทุนและทรัสต์ในอสังหาริมทรัพย์ / ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิชั่นพรีเพรส, 2561.
เลขเรียกHG 4521 ณ113ก 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา