Found: 31,905  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการขาย= 100 Great sales ideas/ แพทริค ฟอร์ไซท์:เขียน ; วัฒนา มานะวิบูลย์: แปล.
ชื่อผู้แต่งฟอร์ไซท์, แพทริค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส์, 2552.
เลขเรียกHF5438.25 ฟ-ห 2552,658.81 ฟ172ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เมธีส่งเสริมนวัตกรรม = Innovation ambassador / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกQ141 ห159 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง ในหลวงของฉัน / วิทย์ บัณฑิตกุล, รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด, 2552
เลขเรียกDS586 ห 2552,923.1593 รอ193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องฉลาดรู้ / เรื่อง ป้าเวนดี้ ; ภาพ สืบพงษ์.
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไชล์ด, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืน / คามิลลา เดอ ลา เบอโดแยร์ ; แปล : ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งเดอ ลา เบอโดแยร์, คามิลลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกPZ90.T5 บ827ร 2552,590 ด 877 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ / สตีฟ พาร์คเกอร์ เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
ชื่อผู้แต่งพาร์เกอร์, สตีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกQL82 พ6ร 2552,ย พ27ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว / แอนนา เคลย์บอร์น ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
ชื่อผู้แต่งเคลย์บอร์น, แอนนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกPZ90.T5 ค763รล 2552,551 ค 848 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องในหลวงของฉัน / วิทย์ บัณฑิกุล.
ชื่อผู้แต่งวิทย์ บัณฑิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพร บู๊คส์ , 2552.
เลขเรียก923.1593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องในหลวงของฉัน / วิทย์ บัณฑิตกุล, รวบรวม ; บรรณาธิการเล่ม ปองวิทย์ ศุภวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกDS586 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1 / วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ ; ภัทรา ศักดิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียก959.3 ห15 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 โน้ตสากลเพลงเบิร์ด สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส [Text]
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2552
เลขเรียก780.26 ส225ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 เกมส์สนุกคิด, ปัญหาลับสมอง, ฝึกเชาวน์ปัญญา / วาสลาฟ ชเมเลนสกี้, บรรณาธิการ ; นริศรา บัวโพธิ์, ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียก793.7 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 คำถามวิทยาศาสตร์ฉลาดตอบ / [บรรณาธิการประจำเล่ม ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย ; ผู้แปล ชัยวัฒน์ คุปตระกู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2552.
เลขเรียกQ182 พ576
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ , 2552.
เลขเรียกTD171.7 ห36 2550,640.41 ช ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100คนคิด 10คนทำ 1คนสำเร็จ / พรหมมาตร์ ชายสิม
ชื่อผู้แต่งพรหมมาตร์ ชายสิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิดดี, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา