Found: 31,902  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118ปี ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. พศ.2552 , 2552.
เลขเรียก500 ก - ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี MDICP การพัฒนา SMEs ไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับค...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2552.
เลขเรียกHD 3616 .T5 ก17ส 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีในเส้นทางของทะเลสีคราม หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
ชื่อผู้แต่งหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียก593.6 ศ333ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ / มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552.
เลขเรียกDS578.32.S57 ส718
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน : มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., [2552?].
เลขเรียก915.93 ก274ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน : มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ข้อผิดพลาดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ = 120 Grammatical errors / W. Micannon ; พีรพล ศรีสิงห์, บรรณ...
ชื่อผู้แต่งไมแคนนอน, ดับเบิลยู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟรเพซ, 2552.
เลขเรียก425 ม964ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1201 303 ฝึกงานพืชไร่ 3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินและการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช / ส...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บทความ : กระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ณรงค์ชัย อัครเศรณี.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย อัครเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : okmd, 2552.
เลขเรียกHC445 ณ217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บทความ กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ณรงค์ชัย อัครเศรณี.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย อัครเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2552.
เลขเรียก658.4063 ณ172ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1305423 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก = Reinforced Concrete Design เอกสารสรุปคำบรรยาย (PowerPoint) ภาค...
ชื่อผู้แต่งสถาพร โภคา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียกTA444 ส182 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง141004 : เอกสารประกอบการสอนวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Computer programming / ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ...
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
เลขเรียกQA76.6 ธ654
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปี ที่จีนค้นพบโลก / เรืองชัย รักศรีอักษร แปล ; โดย Gavin Menzies.
ชื่อผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกG322 ม746 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล = 15th year anniversary College of Music, Mahidol Unive...
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกMT18 ส728 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สรท.มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผู้ส่งออกไทย / สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2552.
เลขเรียกHD38.5 ส226,387.2 ส625ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา