Found: 4,938  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จาก ป้าหมอ" / สุมาลี นิมมานนิตย์
ชื่อผู้แต่งสุมาลี นิมมานนิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ พี การพิมพ์, 2552
เลขเรียกRC265.6 ส74 2552,616.994 ส842จ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อวิถึชีวิตที่ยั่งยืน" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การประชุมวิชาการประจำปี (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2552
เลขเรียกZ5055.T7C45 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่องวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี)
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกQ180.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศึกษาศาสตร์ 40 ปี นนทรีสีม่วง" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
เลขเรียกLG395.K37E9 ศ25 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แพะ--พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ?" : เอกสารประกอบการประชุมวิชากาแพะปี 52 การเสวนาเกษตรกรงา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการแพะปี 52 การเสวนาเกษตรกร "แพะ--พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ" : งานแพะแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 :
พิมพลักษณ์สตูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีนราธิวาส สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9, 2552
เลขเรียกSF383.5.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อาชีพทำเงินที่รวยได้จริง ทั้งในยุคนี้และอนาคต / กฤษฎา กฤษณะเศรณี.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริช, 2552.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ก4ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 love signs [จุลสาร] / เรียบเรียงเนื้อหาโดย ทิพย์วรรณ เปรมปัญญา ; ประสบโชค ปั้นจาด, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งทิพย์วรรณ เปรมปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกHQ ท6ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบหมวด พืชและสัตว์ / อำพรรณ วะสิโน, รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอำพรรณ วะสิโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2552.
เลขเรียก580.3 อ 635 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บทสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน / Nathan Smith, นุชนารถ เอี่ยมอำนวยพรกุล.
ชื่อผู้แต่งSmith, Nathan.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2552.
เลขเรียกPE1131 ส312,428.34 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สายพันธุ์ปลาสวยงามต่างประเทศ / อรุณี รอดลอย.
ชื่อผู้แต่งอรุณี รอดลอย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง , 2552.
เลขเรียกSF 457 อ43ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืน / คามิลลา เดอ ลา เบอโดแยร์ ; แปล : ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งเดอ ลา เบอโดแยร์, คามิลลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกPZ90.T5 บ827ร 2552,590 ด 877 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว / แอนนา เคลย์บอร์น ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
ชื่อผู้แต่งเคลย์บอร์น, แอนนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกPZ90.T5 ค763รล 2552,551 ค 848 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา