Found: 23,765  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี พก. สู่การเข้าถึงสิทธิคนพิการที่เป็นจริง / กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพเพ็ญวานิสย์, 2558, [2015]
เลขเรียกHV1559.T5 ส733 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 มหาอำนาจสร้างชาติด้วยความครีเอทีฟ / สุวรรณา ตปนียากรกช.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ตปนียากรกช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2558.
เลขเรียก650.1 ส47ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 มุมมอง 4 visions / กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียก759.9593 ส735 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง
ชื่อผู้แต่งโชติ จินตแสวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกLB1027 ช93,371.3 ช821ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4,000 คำศัพท์อังกฤษที่ใช้มากที่สุดในโลก / ฝ่ายตำราวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2558
เลขเรียกPE1065 ส 2558,428.1 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ : วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แทนคุณ แอดวานซ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย / องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, 2558
เลขเรียกDS570.M6 ส6 2558,305.89593 ส734ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกHG 4551 ส733 2558,สร 332.6 ต199ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกHG5750.55.A3 ส735 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หนังสือ Share for all / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หนังสือ Share for all / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2558.
เลขเรียก332.64 ต172ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Share for All / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียก332.642 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Share for All / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียก332.642 ส734 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือ Share for all / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกHG5750.55 ต4ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งปรเทศไทย : หนังสือ Share for all / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกHG5750.55.A2 ส733 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา