Found: 33,574  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 young adult novels : for your Englsih language class / Christian Holzmann.
ชื่อผู้แต่งHolzmann, Christian.
พิมพลักษณ์[London] : Helbling Languages, 2014.
เลขเรียก428.4 Ho762O 2014 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 นิทานอีสป : สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี / ชนาภัทร พรายมี, ผู้เขียน ; ธนารัตน์ ขวัญมิ่ง, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เรื่องลับ-ลวงที่ต้องรู้เมื่อเข้าสู่วัย 20+ = 101 secrets for your twenties / พอล อันโกเน ; ปริศ...
ชื่อผู้แต่งอันโกเน, พอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2557.
เลขเรียกHQ 799.7 อ221ร 2557,158.1 อ543ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง102 happy workplaces in Thailand / Juthamas Kaewpijit ... [et al.]
ชื่อผู้แต่งJuthamas kaewpijit.
พิมพลักษณ์Bangkok : Thai Health Promotion Foundation, 2014.
เลขเรียกHF 5549.5.J63 O58 2014,658 J96H
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง103 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / [พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกNX28 ศ529ห 2557,353.77 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ยันต์ : ฉบับพิสดาร ชำระโดยพระราชครูวามเทพมุนี / อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ
ชื่อผู้แต่งอุระคินทร์ วิริยะบูรณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.ธรรมภักดี, [2557]
เลขเรียก133.44 อ74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน / กองบรรณาธิการนิตยสารชีวจิต ; นรุตม์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557.
เลขเรียกRG161 ร19 2557,WP550 ห159 2557,618.172 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 นายกรัฐมนตรีไทย ผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการปฏิวัติ-รัฐประหาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในวังวนของอำนาจ...
ชื่อผู้แต่งชาดา นนทวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2557.
เลขเรียกDS578.3 ช6ส 2557,320.9593 ช513ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 Geometry problems for the International Mathematical Olympiad / Titu Andreescu, Cosmin Pohoata
ชื่อผู้แต่งAndreescu, Titu
พิมพลักษณ์Plano, TX : XYZ Press, c2014
เลขเรียกQA501.5 AND 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 years of Belgian diplomatic presence in Thailand 1904-2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี คุณครูละเมียด จิตตเสวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก92 ล184ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี สถานีรถไฟศาลายา : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ว่าด้วยวิวัฒนาการการเดินทางและการขนส่งจ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกHE3320.5.Z7N345 ห153 2557,385.314 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ชีวิตปรัชญา ศิลปินแห่งชาติ / [โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กองบรรณาธิการ อัจฉราพร พงษ์ฉวี ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียก NX578.7.ก1 ร19 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา