Found: 12,788  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วันหุ่นเป๊ะได้สไตล์สาวเกาหลี / Jung Da-Yeon ; อภิศรี, แปล
ชื่อผู้แต่งชอง, ดายอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกGV482 จ72ย 2557,613.71 ช52ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 แผ่นดิน / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกG490 บ424ย 2557,910 บ424ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง210 นิทานอีสปสอนใจเด็กดี / วิไล พรมศรี, สาวิตรี มีสมบัติ
ชื่อผู้แต่งวิไล พรมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียก398.245 ว724ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 รหัสความสำเร็จคิดเข้าที่ ชีวิตเข้าทาง / คคนะ
ชื่อผู้แต่งคคนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส, 2557.
เลขเรียกBF637.S8 ค111ร 2557,158.1 ค111ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 เคล็ดลับความสำเร็จในงานและชีวิต วอร์เรน บัฟเฟตต์ / Andy and Amy Heyward ; ศันสนีย์ วรรณางกูร, แป...
ชื่อผู้แต่งเฮย์วาร์ด, แอนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกHF5386 ฮ643 2557,650.1 ฮ84ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต / โคทาโร ฮิซุย ; แปลโดย ธิดารัตน์ ซาโต้
ชื่อผู้แต่งฮิซุย, โคทาโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557.
เลขเรียก158.1 ฮ423ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 วิธีคิดแล้วรวยแบบเถ้าแก่ใหญ่ / กนต์นธี ณรงค์เดช
ชื่อผู้แต่งกนต์นธี ณรงค์เดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียก650.1 ก33ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 days to kill = 3 วันโคตรอันตราย [motion picture]
พิมพลักษณ์[2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 นาที กับ รศ.มานพ พงศทัต : ในรายการพร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค อสังหาริมทรัพย์เชิงบูรณาการ / มานพ พงศทัต
ชื่อผู้แต่งมานพ พงศทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียก333.33 ม256ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ; บรรณาธิการ: สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ, 2557.
เลขเรียก330.9593 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป สำนักงานปฏิรูป.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปฏิรูป. คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะกรรมการ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / สันติสุข โสภณสิริ ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557
เลขเรียก320.9593 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา