Found: 5,747  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,581
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกล้วยไม้ม้าวิ่ง.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา รุ่งรัชกานนท์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5,582
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ อนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลในพื้นที่ท่องเที่ยว.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา รุ่งรัชกานนท์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5,583
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ3ม. : มีงาน มีเงิน มีวุฒิ / ผู้เขียน สลิลทิพย์ เชียงทอง.
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ เชียงทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5,584
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการพัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดี ในเขตพื้นที่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี แก้วระหัน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: สกว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5,585
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระน้ำของอาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค...
ชื่อผู้แต่งเจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก745.4 จ583ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5,586
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการเพราะพันธุ์หอยหลอดในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการ...
ชื่อผู้แต่งธุวพล คงน้อย.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก639.48 ธ476ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5,587
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และการเก็บกักคาร์บอนของดินโดยการปรับปรุงการจัดการอินทรีย์ = Enhancing...
ชื่อผู้แต่งปัทมา วิตยากร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,588
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำดิบลำแชะด้วยเทคนิคแรงลอยตัว / นวพล บัวอินทร์.
ชื่อผู้แต่งนวพล บัวอินทร์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกTA682.45 น297 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,589
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการงานวิจัยเพื่อการควบคุมและลดความสูญเสียจากกุ้งตายด่วน : รายงานการวิจัย = Strategic research fo...
ชื่อผู้แต่งฟลีเกล, ทิโมที วิลเลี่ยม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2558].
เลขเรียกSH380.62.T5 ท489 [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,590
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียก338.09593 ศ578ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5,591
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558
เลขเรียกสร 338.09593 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5,592
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขันและประเมินมูลค่า...
ชื่อผู้แต่งพีรสัณห์ บุณยคุปต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, [2558?]
เลขเรียกHE8390.55 พ795 [2558?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,593
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการตามพระราชดำริ วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ (จงแจ่ม)
ชื่อผู้แต่งวัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ (จงแจ่ม)
พิมพลักษณ์นนทบุรี วัน ซิกซ์ตี้ เอท 2558
เลขเรียก307.14 ว112ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5,595
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประกวดเพชรยอดมงกุฎประจำปีพ.ศ.2558 : งานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 1 และงานประติมากรรมเพชรย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา