Found: 548  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative analysis / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกHD30.25 ก399ก 2557,658.4033 ก398ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างโจทย์ในการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน / วรรณดี สุทธินรากร
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกH62 ว246ก 2557,001.43 ว247กส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ชื่อผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 ธ743,420.7 ธ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช = ...
ชื่อผู้แต่งองอาจ สิงห์ลำพอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPN2014 อ117ก 2557,วจ 302.23 อ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการทำงาน : คู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษา วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ / จิตรา รู้กิจการพาน...
ชื่อผู้แต่งจิตรา รู้กิจการพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกT 60.8 จ456ก 2557,658.54 จ456ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการสอน : หลักการ ทฤษี สู่การปฏิบัติ = Instructional design : principles and theories to pr...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ชัยเจริญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกLB1028.35 ส842 2557,371.102 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกัน : โครงสร้าง สถาบัน กระบวนการ = The basics of American politics / ผู้เขียน, แกรี่ ...
ชื่อผู้แต่งวาสเซอร์แมน, แกรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกJK411 ว488 2557,320.473 ว488ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยวัยฮอร์โมน / วีรพงษ์ รามางกูร
ชื่อผู้แต่งวีรพงษ์ รามางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกJQ1745 ว2371 2557,320.9593 ว828ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลวรรณกรรม / วัลยา วิวัฒน์ศร
ชื่อผู้แต่งวัลยา วิวัฒน์ศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2557.
เลขเรียกPN241 ว217 2557,418.02 ว445ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม บนเส้นทางการค้าทางทะเล : บทความจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2557.
เลขเรียกDS525.8 ก513,303.482 ก513
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สถิติในการวิจัยทางภูมิศาสตร์ / ทรงชัย ทองปาน
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ทองปาน
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกH62 ท133 2557,001.422 ท133ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขยะ = Trash / แอนดี มัลลิแกน, เขียน ; วิกันดา ลิมนิยกุล, แปล
ชื่อผู้แต่งมัลลิแกน, แอนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2557.
เลขเรียกPR6113.U44 ม6ข 2557,823.92 ม377ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบของแสง ปีกแห่งเงา / อุรุดา โควินท์
ชื่อผู้แต่งอุรุดา โควินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2557.
เลขเรียกน อ855ข 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว ใกล้ตัว ใกล้ใจ สถิตในสายเลือด ชีวิต จิตวิญญาณ / สิทรา พรรณสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งสิทรา พรรณสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกTX558.ข6 ส63 2557,WB431 ส723 2557,641.3318 ส723ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา