Found: 337  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง = Sell a piece of meat like it''s a Louis Vuitton / อีดงช็อล เขียน ; ...
ชื่อผู้แต่งอีดงช็อล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกHF5438.25 อ772 2561,658.85 อ771ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Fundamental mathematics / วัชรากร ทองช่วย.
ชื่อผู้แต่งวัชรากร ทองช่วย.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2561.
เลขเรียกQA135.5 ว624ค 2561,510 ว112ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / ภิญโญ เวชโช.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ เวชโช.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียกGR312 ภ6ค 2561,398 ภ338ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ของจีโนมทางการแพทย์ = Advances and applications of genomic medicine / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561,[2018].
เลขเรียกQZ50 ค5 2561,611.0181663 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการจำเป็นในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าช...
ชื่อผู้แต่งอริศจิกา สุวรรณ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกLB2952.5 อ4ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงในเอเซียตะวันออก : เมื่อจีนแกร่งอเมริกากร้าว / เจ้าของ, สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา ในพระราช...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบัน, 2561.
เลขเรียกJZ1734 ค56 2561,341.2473 ค181(4) 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจ และแรงจูงใจเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งจิรภัทร อินทร์จันทร์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHF5415.33.T5 จ6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ มนุษย์กับการเมือง / ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
ชื่อผู้แต่งชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกJA 71 ช116คว 2561,320 ช415ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี / อัจฉรา สมมาตร.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา สมมาตร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHD6957.T5 อ6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดียในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง = Japan-India Relations in Changin...
ชื่อผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS849.I53 ก63 2561,327.52054 ก721ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขในการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเมียนมา : กรณีศึกษา บริษัทผลิตอาหารแช่เยือกแข...
ชื่อผู้แต่งพิไลวรรณ ดุษฎี.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHF5549.5.J63 พ6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาสิโนชายแดน / บรรณาธิการ วสันต์ ปัญญาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHV6711 ค65 2561,364.172 ค283 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2561 / สมชัย ฑีฆาอุตมากร บรรณาธิการ ; ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT1679 ค63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร/ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT4430 ช445ค 2561,343.04 ช445ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกKPT4610 ธ6ค 2561,345.05 ธ516ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา