Found: 337  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การอยู่รอด = Survival analysis / ศิริพร คำสะอาด.
ชื่อผู้แต่งศิริพร คำสะอาด.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียกHA29.5 ศ463ก 2526,WA950 ศ6ก 2561,519.546 ศ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกมะพร้าวแบบผสมผสานของเกษตรกรในอำเภอกุยบุรี จังหวัดปร...
ชื่อผู้แต่งอภิวัตน์ หุ่นเก่า.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHG4028.C4 อ4ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติของชุมชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่หินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จั...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สงวนการ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHD60.5.T5 ก6ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานวัตกรรมและต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / สกุล...
ชื่อผู้แต่งสกุลรัตน์ แก้วเพิ่มพูล.
พิมพลักษณ์256.
เลขเรียกHD45 ส2ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคลีนิกกายภาพบำบัดเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / สินีรัตน์ อินทร์ฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งสินีรัตน์ อินทร์ฤกษ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHF5415.33.T5 ส6ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการและการจำแนกชนิดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนจากการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย = The Development...
ชื่อผู้แต่งศนิกานต์ ตันสุตะพานิช.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2561.
เลขเรียกQL638.P77 ศ362ก 2561,639.3772 ศ125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / ชื่นชนก โควินท์.
ชื่อผู้แต่งชื่นชนก โควินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, 2561
เลขเรียก370 ช3152ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง / พัลลภา ปิติสันต์ text
ชื่อผู้แต่งพัลลภา ปิติสันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกHN700.55.C6 พ64 2561,307.14 พ581ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ / อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์...
ชื่อผู้แต่งอลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561
เลขเรียกHF 5415.123 อ17 2561,658.834 อ427ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่นของเด็กไทย เล่ม 2 / ผู้เรียบเรียง ฐนิตนันท์ จามิกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2561.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก513,649.5 ก513 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ทรายปูพื้นบ่อร่วมกับวัสดุอื่นเป็นที่หลบซ่อนในการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelogicus Linnaeus, 1...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ หนูเซ่ง.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2561.
เลขเรียกF ส7ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าว / ชนิดาภา มีเงิน บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2561.
เลขเรียกPL4206 ก65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนมและข้าวของ / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2561
เลขเรียก390.09593 อ551ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของขวัญแห่งมิตรภาพ = Great and Good Friends Historic Gifts between the Kingdom of Thailand and the U...
ชื่อผู้แต่งเมอร์เรียน เทรเวอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชันแนลคัลเจอรัลโปรโมชัน, 2561.
เลขเรียกE183.8.T5 ม817,707.4 ม256ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา