Found: 445  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการ : มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต = Management : perspectives from past to present and ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ปัญญเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHD 37 .T5 ส16กจ 2561,658 ส239ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ : รายงานวิจัย = Entrepreneurship education / สำนักงานเ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561
เลขเรียก371.207 ศ311ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม / วิสาขา ภู่จินดา
ชื่อผู้แต่งวิสาขา ภู่จินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกHD30.255 ว778,658.4083 ว778ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแผลเรื้อรังบทบาทที่ท้ายทายของพยาบาล / วิภา แซ่เซี้ย.
ชื่อผู้แต่งวิภา แซ่เซี้ย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2561.
เลขเรียกRD93.95 ว645 2561,WO185 ว6ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ : มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 10001-2561 = Diagnosis of bovine tuberculosi...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
เลขเรียก636.2 ม247ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 10001 (G)-2561 = Diagnosis...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
เลขเรียก636.2 ม247ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดเชิงสัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย = Relationship marketing : basic concepts for re...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงสินถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ทันใจ (สำนักใหญ่), 2561.
เลขเรียกHF5415.55 ส254,658.81 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดแบบวัวสีม่วง = Purple cow / Seth Godin ; พรเลิศ อิฐฐ์, แปล
ชื่อผู้แต่งโกดิน, เซท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561
เลขเรียกHF5415 ก-ก 2561,658.8 ก939ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่อรองของแรงงานพม่าในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา / เพ็ญนภา จันทร์แดง.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา จันทร์แดง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHD6300 พ7ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งพวงทอง ภวัครพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกDS 575.5 พ17 2561,327.593059 พ52ก
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารของผู้อำนวยการต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช / วทัญญู มี...
ชื่อผู้แต่งวทัญญู มีมาก.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกWA540.JT3 ว3ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีชั้นต้น / ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ.
ชื่อผู้แต่งศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ.
พิมพลักษณ์[ตรัง] : หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, [2561].
เลขเรียกHF5655.T5 ศ7ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุน / กรรณิกา บัวทองเรือง.
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา บัวทองเรือง.
พิมพลักษณ์[ตรัง] : วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, [2561].
เลขเรียกHF5686.C8 ก44ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีบริหาร = Managerial accounting / อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์.
ชื่อผู้แต่งอัญชลี ปรีชาอนุสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2561.
เลขเรียกHF5657.4 อ6ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา