Found: 305  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื...
ชื่อผู้แต่งอรนุช พฤติพิบูลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกHM1211 อ329,QV38 .บ464 2561,303.482 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / กนกวรรณ กาญจนธานี.
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ กาญจนธานี.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียกHF5548.32 ก3ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา / ปราณี หลำเบ็ญสะ.
ชื่อผู้แต่งปราณี หลำเบ็ญสะ.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียกLB3051 ป4ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางระบบบัญชี / นันทรัตน์ นามบุรี.
ชื่อผู้แต่งนันทรัตน์ นามบุรี.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียกHF5655.T5 น6ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การอยู่รอด = Survival analysis / ศิริพร คำสะอาด.
ชื่อผู้แต่งศิริพร คำสะอาด.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียกHA29.5 ศ463ก 2526,WA950 ศ6ก 2561,519.546 ศ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกมะพร้าวแบบผสมผสานของเกษตรกรในอำเภอกุยบุรี จังหวัดปร...
ชื่อผู้แต่งอภิวัตน์ หุ่นเก่า.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHG4028.C4 อ4ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติของชุมชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเหมืองแร่หินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จั...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สงวนการ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHD60.5.T5 ก6ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการและการจำแนกชนิดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนจากการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย = The Development...
ชื่อผู้แต่งศนิกานต์ ตันสุตะพานิช.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2561.
เลขเรียกQL638.P77 ศ362ก 2561,639.3772 ศ125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง / พัลลภา ปิติสันต์ text
ชื่อผู้แต่งพัลลภา ปิติสันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกHN700.55.C6 พ64 2561,307.14 พ581ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่นของเด็กไทย เล่ม 2 / ผู้เรียบเรียง ฐนิตนันท์ จามิกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2561.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก513,649.5 ก513 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ทรายปูพื้นบ่อร่วมกับวัสดุอื่นเป็นที่หลบซ่อนในการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelogicus Linnaeus, 1...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ หนูเซ่ง.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2561.
เลขเรียกF ส7ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าว / ชนิดาภา มีเงิน บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2561.
เลขเรียกPL4206 ก65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญกล้า / รพัด.
ชื่อผู้แต่งรพัด.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ดีต่อใจ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง = Sell a piece of meat like it''s a Louis Vuitton / อีดงช็อล เขียน ; ...
ชื่อผู้แต่งอีดงช็อล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกHF5438.25 อ772 2561,658.85 อ771ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน = Fundamental mathematics / วัชรากร ทองช่วย.
ชื่อผู้แต่งวัชรากร ทองช่วย.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2561.
เลขเรียกQA135.5 ว624ค 2561,510 ว112ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา