Found: 205  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2561
เลขเรียกK2205 ว559 2561,347.05 ว559ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / เอื้อน ขุนแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน ขุนแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก347.05 อ929ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิจัยทางการบัญชี / จตุพร อภิโชติภูดินันท์.
ชื่อผู้แต่งจตุพร อภิโชติภูดินันท์.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช] : คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่), 2561.
เลขเรียกHF5630 จ3ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง / โดย ฤทัย หงส์สิริ.
ชื่อผู้แต่งฤทัย หงส์สิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT2764 ฤ3ศ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / เรียบเรียง กรพจน์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561.
เลขเรียกKPT2620 ศ365ห,342 ศ365 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปการถามความ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.
เลขเรียกKPT1630 ส2465 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามที่ไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค / ชัชพล เกียรติขจรธาดา
ชื่อผู้แต่งชัชพล เกียรติขจรธาดา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียกQR46 ช356 2561,QW180 ช6ส 2561,616.01 ช356ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญการประชุม 4th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 โรงแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวางแผน ททท., 2561.
เลขเรียกG ส437 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง กรมประชาสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2561.
เลขเรียกHM263 ส64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสะพาน บ้าน แม่น้ำ และความรัก / บรรณาธิการ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : บ้านแม่น้ำ, [2561].
เลขเรียกPL4205 ส63,895.918 ส512 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร / ศูนย์มานุ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
เลขเรียกDS589.ส6 ศ73 2561,959.3 ส631 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ text
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
เลขเรียกJC571 อ795 2561,323 อ796ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
163
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ [electronic resource] / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TK park, [2561].
เลขเรียกLB1028.5 ส755 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2561 : พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียกRA766.95 ม-ส 2561,WA590 ส7 2561,613 ส743 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเคล็ดลับพัฒนาลูก / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียน ; วชิรา ทับเสือ ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2561.
เลขเรียกBF721 ป4ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา