Found: 302  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / ภิญโญ เวชโช.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ เวชโช.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียกGR312 ภ6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ของจีโนมทางการแพทย์ = Advances and applications of genomic medicine / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561,[2018].
เลขเรียกQZ50 ค5 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการจำเป็นในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าช...
ชื่อผู้แต่งอริศจิกา สุวรรณ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกLB2952.5 อ4ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงในเอเซียตะวันออก : เมื่อจีนแกร่งอเมริกากร้าว / เจ้าของ, สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา ในพระราช...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบัน, 2561.
เลขเรียกJZ1734 ค56 2561,341.2473 ค181(4) 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ มนุษย์กับการเมือง / ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
ชื่อผู้แต่งชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกJA 71 ช116คว 2561,320 ช415ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี / อัจฉรา สมมาตร.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา สมมาตร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHD6957.T5 อ6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดียในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง = Japan-India Relations in Changin...
ชื่อผู้แต่งกิตติ ประเสริฐสุข.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS849.I53 ก63 2561,327.52054 ก721ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาสิโนชายแดน / บรรณาธิการ วสันต์ ปัญญาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHV6711 ค65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2561 / สมชัย ฑีฆาอุตมากร บรรณาธิการ ; ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT1679 ค63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกKPT4610 ธ6ค 2561,345.05 ธ516ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.
ชื่อผู้แต่งสหธน รัตนไพจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียกKPT938 ส447 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / จรัญ ภักดีธนากุล.
ชื่อผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT1672 จ154 2561,345.06 จ157ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / หยุด แสงอุทัย.
ชื่อผู้แต่งหยุด แสงอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2561.
เลขเรียกKPT3800 .ห47 2561,345 ห47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา