Found: 305  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / หยุด แสงอุทัย.
ชื่อผู้แต่งหยุด แสงอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2561.
เลขเรียกKPT3800 .ห47 2561,345 ห47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกKPT1264 ว528 2561,344.01 ว528ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2561.
เลขเรียกRS141.75.T5 ค394,QV760 ค394 2561,615.11593 ค394 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 1 ตอน 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.
ชื่อผู้แต่งอุดม เฟื่องฟุ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT1710 อ7ค 2561,347 อ785คพ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 - มาตรา 366/4 / โดย หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์.
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแพ่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT3800 ก976 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.
ชื่อผู้แต่งสมจิตร์ ทองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา , 2561.
เลขเรียกKPT640 ส236 2561,346.04 ส236 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำความประพฤติสำหรับข้าราชการหัวเมืองซึ่งมีตำแหน่งในการปกครอง [จุลสาร] / กรมพรายะดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486..
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2561.
เลขเรียกBJ ด6ค 2561,352.14 ด495ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดมากไปหรือเปล่า? / คิดมาก
ชื่อผู้แต่งคิดมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561
เลขเรียกBF575.S39 ค439ค 2561,089.95911 ค439 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของคนเรือ บรษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด / ณัฐฐินี บัวเนี...
ชื่อผู้แต่งณัฐฐินี บัวเนียม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHD6957.T5 ณ6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจสอบการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฎิบัติการ/ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561.
เลขเรียกQY23 ค7 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตและการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว [จุลสาร] / ณมาพร อัตถวิโรจน์...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งณมาพร อัตถวิโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2561.
เลขเรียกSB ณ4ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าว [จุลสาร] = Guidance on agricultural produc...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2561.
เลขเรียกSB ก8ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา