Found: 976  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของตำรว...
ชื่อผู้แต่งกัลยา พรหมวัชรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก428.249591 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมไทยชุมชนตรอกข้าวเม่า : รายงานการวิจัย = The marketing distribution...
ชื่อผู้แต่งสุทธาทิพย์ กาญจนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก658.84 ส772ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการส่งเสริมความรู้พื้นที่ชายแดนภูดู่ลาวสำหรับระดับชั้นม...
ชื่อผู้แต่งทวีสิทธิ์ ปัญญายง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2588.
เลขเรียก510.712072 ท173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคีเครือข่าย...
ชื่อผู้แต่งสุภาวิณี สัตยาภรณ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก338.4791072 ส462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริ...
ชื่อผู้แต่งธนวรรณ มั่นอ่วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก621.382 ธ157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับไฟเวทีในห้องนำเสนอโดยใช้กล้องคิเนกท์ / พิทักษ์ คล้ายชม.
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ คล้ายชม.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก629.8 พ3411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ / ภานุวัฒน์ ขันจา.
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ ขันจา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก005.74 ภ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบนำเที่ยวเสมือนจริงวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถและวัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) แสดงผลผ่านระบบปฏิ...
ชื่อผู้แต่งวรพล มะโนสร้อย.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก915.93 ว176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับครัวเรือน = The development of fuels biomass productio...
ชื่อผู้แต่งยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกว 665.776072 ย186ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : กรณีศึกษางานก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ เข็มมงคล.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก690 ป117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = The deve...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ ขำจา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก378.1 ภ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวไทย-สปป.ลาว กรณึศึกษาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังห...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ ขันจา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกว 658.403072 ภ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพัน...
ชื่อผู้แต่งภีรวัฒน์ นนทะโชติ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก305.42 ภ377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = The development of ...
ชื่อผู้แต่งชิชญาสุ์ ช่างเรียน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก378.1 ช323ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใช้เเนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนัก...
ชื่อผู้แต่งสุพิชญา โคทวี.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกว 371.3072 ส463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา