Found: 1,028  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช = Phytoremediation / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งพันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกTD192.75 พ6ก 2558,628.5 พ564ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาษีอากร 1 = Taxation 1 / พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว [text]
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2558.
เลขเรียก336.2 พ714ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทร...
ชื่อผู้แต่งณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก659.2 ณ137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้คิด = Cognition / ลักขณา สริวัฒน์ [text]
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกBF201 .ล62 2558,153.2 ล218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ โดย บาทหลวง/นักบวชคาทอลิก : ปรากฎการณ์ ผลกระทบ สาเหตุ และทางออกจากวิกฤต ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งตาเลนท์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : อัญญา, 2558.
เลขเรียกHV6570 ห36 2558,364.153 ห1531ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 = Experimental designs 1 / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2558.
เลขเรียก519.57 ส262ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการตัดสินใจ = Planning and decision-making / พระครูนิพิษฐ์สมาจาร, ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งพระครูนิพิษฐ์สมาจาร
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2558.
เลขเรียกHD30.23 พ322,658.401 พ171ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและควบคุมการผลิต = ณฐา คุปตัษเฐียร [text] Production Planning & Control /
ชื่อผู้แต่งณฐา คุปตัษเฐียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกTS176 ณ119,658.51 ณ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและควบคุมงานบริหาร = Management Planning and Control / ประจวบ เพิ่มสุวรรณ [text]
ชื่อผู้แต่งประจวบ เพิ่มสุวรรณ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558.
เลขเรียก658.301 ป214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและประเมินผล / ณัฐฐา วินิจนัยภาค.
ชื่อผู้แต่งณัฐฐา วินิจนัยภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
เลขเรียกHD30.28 ณ328ก 2558,352.365 ณ328ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 1-8 = Business research and financial pl...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHD 30.4 ม247อ,658.072 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 9-15 = Business research and financial p...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก658.072 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางสุขศึกษา = สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร [text] Research in Health Education /
ชื่อผู้แต่งสุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิฑรูย์การปก, 2558.
เลขเรียกRA440.85 ส867 2558,WA590 ส867ก 2558,613.072 ส867ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น / สุวิมล ว่องวาณิช
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ว่องวาณิช
พิมพลักษณ์2548 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขเรียก001.4 ส882ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ / ลือชา ลดาชาติ
ชื่อผู้แต่งลือชา ลดาชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกH62 ล-ก 2558,001.42 ล518ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา