Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลงทุนแมน 1.0 / ลงทุนแมน
ชื่อผู้แต่งลงทุนแมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียกHD 37 .T5 ล12 2561,650.1 ล124ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2561
เลขเรียกK2205 ว559 2561,347.05 ว559ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง / โดย ฤทัย หงส์สิริ.
ชื่อผู้แต่งฤทัย หงส์สิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
เลขเรียกKPT2764 ฤ3ศ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / เรียบเรียง กรพจน์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561.
เลขเรียกKPT2620 ศ365ห,342 ศ365 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามที่ไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค / ชัชพล เกียรติขจรธาดา
ชื่อผู้แต่งชัชพล เกียรติขจรธาดา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียกQR46 ช356 2561,QW180 ช6ส 2561,616.01 ช356ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปหลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / เดือนเด่น นาคสีหราช.
ชื่อผู้แต่งเดือนเด่น นาคสีหราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกKPT1024 ด933 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร / ศูนย์มานุ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
เลขเรียกDS589.ส6 ศ73 2561,959.3 ส631 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ text
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
เลขเรียกJC571 อ795 2561,323 อ796ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา สำหรับผู้สอบใบอนุญาตว่าความและทนายความ ตามแนวข้อสอบของสภาทน...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ โพธิวิจิตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรุงสยาม, 2561.
เลขเรียกKPT1749 พ653 2561,347.072 พ653 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมอพื้นบ้านพัทลุง / กุสุมาลย์ น้อยผา.
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ น้อยผา.
พิมพลักษณ์พัทลุง : เขนกราฟิกสตูอิโอ, 2561.
เลขเรียกGR880 ก75 2561,WB50.JT3 ก7ห 2561,615.882 ก733ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การพัฒนาเอกชนกับสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบกฎหมายเยอรมัน = NGOs and environmental rights in th...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย งามชื่นสุวรรณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561.
เลขเรียก341.762 ส344อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์ / รวี ลงกานี.
ชื่อผู้แต่งรวี ลงกานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561.
เลขเรียกHG6024.A3 ร56 2561,332.632 ร168อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออริจิน = Origin / แดน บราวน์ ;อนุรักษ์ นครินทร์, แปล
ชื่อผู้แต่งบราวน์, แดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2561
เลขเรียกนว. บ214อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา