Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดสุโขทัย / ดาริน คงสัจวิวัฒน์ text
ชื่อผู้แต่งดาริน คงสัจวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJQ1749.A53S85 ด64 2561,324.2092 ด4นสท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ / สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ text
ชื่อผู้แต่งสุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJQ1749.A53U88 ส7น 2561,324.2092 ส8นอต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ...[และคนอื่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS 525.9 .C5 บ14 2561,382.710951 บ14 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตย DIY : Democracy "Do it yourself" ประชาธิปไตยเริ่มง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเรา / ประวิตร รัตนเพ...
ชื่อผู้แต่งประวิช รัตนเพียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2561
เลขเรียกJQ1749.A15 ป46 2561,321.8 ป375ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับอ้างอิง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
ชื่อผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกKPT3800 ท5ป 2561,345 ท189ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การทูตไทย / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2561.
เลขเรียกDS575 ป373 2561,327.593 ป472ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิย...
ชื่อผู้แต่งนรุตม์ เจริญศรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, 2561.
เลขเรียกHC441 น263,382.952 น263ภ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสมุนไพรไทยทางเครื่องสำอาง เล่ม 1 = Thai herbal standards for cosmetics / บรรณาธิการ, กุลธิดา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561.
เลขเรียกRM666.H33 ม623 2561 ล.1,QV25 ม6 2561,668.55 ม435 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship Education / สำนักงานเลขา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.
เลขเรียกวจ HD2341 ส282,374.8 ร451 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561 = Center dor gambling studies report 2018 / บรรณาธิการ โดย แม้น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกHV6722.T5 ร 2561,อ 363.42 ศ816ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / เรียบเรียง กรพจน์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561.
เลขเรียกKPT2620 ศ365ห,342 ศ365 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามที่ไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค / ชัชพล เกียรติขจรธาดา
ชื่อผู้แต่งชัชพล เกียรติขจรธาดา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียกQR46 ช356 2561,QW180 ช6ส 2561,616.01 ช356ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร / ศูนย์มานุ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
เลขเรียกDS589.ส6 ศ73 2561,959.3 ส631 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2561 : พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียกRA766.95 ม-ส 2561,WA590 ส7 2561,613 ส743 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้วงตะวัน / พุดแก้ว
ชื่อผู้แต่งพุดแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : kiss, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา