Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการเขียนภาษาไทย / ชนกพร อังศุวิริยะ.
ชื่อผู้แต่งชนกพร อังศุวิริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก808.066 ช1516พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3+jQuery ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560
เลขเรียกTK5105.888 จ575พ 2560,006.74 จ562พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และยศ วัชระคุปต์
ชื่อผู้แต่งวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHG9373 ว276,WT120 ว4ร 2560,368.3 ว276ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร / เบญจภัค จงหมื่นไวย์
ชื่อผู้แต่งเบญจภัค จงหมื่นไวย์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียกHF5549 บ783,658 บ783ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ / ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียกHD30.23 ศ336,658.403 ศ336ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / คณะวิชาการ The Jusice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560.
เลขเรียกKPT2070 ร2132 2560,342.593 ร113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ปานทิพย์ พฤกษาชลวิท...
ชื่อผู้แต่งปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560.
เลขเรียกวจ JC585 ป547,352.63 ป254ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องราววังต้องห้าม / จ้าวกว่างเชา ; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ชาญ ธนประกอบ แปล text
ชื่อผู้แต่งจ้าวกว่างเชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียกDS795.8.พ46 จ64 2560,728.8 จ293ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลำธารริมลานธรรม ฉบับสมบูรณ์ / พระไพศาล วิสาโล
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : กองทุนสุวณโณอนุสรณ์, 2560.
เลขเรียกBQ843 พ355 2560,294.3444 พ355ลร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมนิราศ : การศึกษาเพื่อประเทืองปัญญาเชิงท่องเที่ยว / สุทัศน์ วงศ์กระบวนการ
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ วงศ์กระบวนการ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2560
เลขเรียก899.911 ส778ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการแยกสาร / ธนากร เปลื้องกลาง.
ชื่อผู้แต่งธนากร เปลื้องกลาง.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียก540 ธ231ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / วิษณุ เครืองาม .....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560.
เลขเรียกKPT2620 ศ365ย,342.593 ส691ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันการเงินและตลาดการเงิน = Financial markets and institutions / ปิยะนุช เทือกเทพ.
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช เทือกเทพ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก332.2 ป621ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Pictorial book of ancient architecture in Southeast Asia ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิพม์, 2560.
เลขเรียกNA2541 ส 2560,720.959 ส142
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติและการออกแบบการทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / สุกัญญา กล่อมจอหอ.
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา กล่อมจอหอ.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียก641.5 ส739ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา