Found: 130  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องกุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์บริษัทนพชัยการพิมพ์ 2557.
เลขเรียก618.92 ก721
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
47
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องขนมไทย : รวมสูตรขนมไทย 50 สูตร สุปราณี แพรศิริ [Text]
ชื่อผู้แต่งสุปราณี แพรศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2556.
เลขเรียก641.86 ส825ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
48
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคนดีตายหมดแล้ว / สรจักร [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งสรจักร [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริ ของชุมช...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ สอนสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
เลขเรียกว.พ 330.9593072 ท115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
50
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอกุฉนารายณ์ จัง...
ชื่อผู้แต่งปวันรัตน์ เครือศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 352.14072 ป494ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
51
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบผูนำกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
ชื่อผู้แต่งนิสริน เทพลักษณ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกThesis 371.201 น238ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
52
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช
ชื่อผู้แต่งประสพสุข บุญเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
53
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในความคิดเห็นของผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง ศึกษากรณี เทศบาลตำบลบางม่วง...
ชื่อผู้แต่งเบญจพร ทองเหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557.
เลขเรียกว.พ 324.6072 บ783ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
54
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคู่มือการับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 2556.
เลขเรียก610.7306 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
55
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 / อภิญญา เพียรพิจารณ์...[และคนอื่นๆ] [Text]
พิมพลักษณ์นนทบุรี โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก 2553.
เลขเรียก610.73076 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
56
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น / ชิมะมุระ ฮะนะโกะ
ชื่อผู้แต่งชิมะมุระ, ฮะนะโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 2564
เลขเรียกHQ769 ช576ช 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
57
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องดุรียกังสดาล / ธนาวดี มัตติตานัง [Text]
ชื่อผู้แต่งธนาวดี มัตติตานัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2552.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ธ248ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
58
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตานผ้าตั๋นใจ๋ / กัญญารัตน์ รุขะจี และ มลฤดี ศรีบุญเพ็ง [Text]
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ รุขะจี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2555
เลขเรียกว.จ 793.31072 ก384ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
59
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตำราอายุรศาสตร์โรคไต 1 / บรรณาธิการ เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, นพรัตน์ เลาวหุตานนท์, ธัญญารัตน์ ธีรพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555.
เลขเรียก616.61 ต367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
60
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตูมกาพระประทีป / ธนสิทธิ์ ชมชิด และ รวีวรรณ ทรัพย์ผุด [Text]
ชื่อผู้แต่งธนสิทธิ์ ชมชิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ธ159ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา