Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / าเจนวดี หิรัญรัตน...
ชื่อผู้แต่งเจนวดี หิรัญรัตน์
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียกLB2822.75 จ73 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลผลสัญญาณสำหรับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล. เล่ม 3. : การออกแบบวงจรภาครับขั้นสูง = Signal proc...
ชื่อผู้แต่งปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554.
เลขเรียกTK5102.9 ป621,621.3815 ป36ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ได้รับมาจากกระแสวัฒนะรรมเกาหลี นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งอทิตยา ถนอมพันธ์
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คณะศิลปศาสตร์ , 2554
เลขเรียกHQ799.2.M35 อ36 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / ศิริพร ขัมภลิขิต, จุฬาลักษณ์ บารมี บรรณ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2555.
เลขเรียกWA590 ค7 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเห็ด รวยเป็นล้าน / วารินี ธรรมชาติไพศาล
ชื่อผู้แต่งวารินี ธรรมชาติไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554.
เลขเรียกSB353 ว483ค 2554,635.8 ว27ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน SketchUp Pro / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกNA2728 พ855,006.6 พ73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ที่ได้รับการปลูกถ่ายผิวหนัง / สมาภรณ์ ศรีตังนันท์
ชื่อผู้แต่งสมาภรณ์ ศรีตังนันท์
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 2554
เลขเรียกRD96.4 ส46 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง / กาญจนา วงษ์เลี้ยง
ชื่อผู้แต่งกาญจนา วงษ์เลี้ยง
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
เลขเรียกRD99.24 ก62 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเทคนิคการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / จั...
ชื่อผู้แต่งจันธิมา มหัทธนาภรณ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
เลขเรียกT60.2 จ63 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวราตรีที่ด่านนอก: อัตลักษณ์และการเป็นผู้กระทำการของผู้หญิงขายบริการ / ณรงค์ศักดิ์ สุขแก้ว
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ สุขแก้ว
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คณะศิลปศาสตร์ , 2554
เลขเรียกHQ117 ณ42 2554,ว. ณ42 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นิศากร...
ชื่อผู้แต่งนิศากร ช่างสุวรรณ
พิมพลักษณ์สงขลา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
เลขเรียกLG395.S64 น66 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างเครื่องตรวจจับมะเร็งระยะเริ่มแรกด้วยภาพโดยหวังผลใช้ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
เลขเรียกR857.B54 ร64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ / กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนากา...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554-
เลขเรียกS542.T52S95 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านต...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
เลขเรียกTJ820 ร64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะการจ้างแรงงานของเกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา / ญาณิศา หยดย้อย
ชื่อผู้แต่งญาณิศา หยดย้อย
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียกHD8039.R92T5 ญ63 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา