Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการตรวจหาสารกรองแสงยูวีออกทิลเมธอกซีซินนาเมทใน โลชั่น โดยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรไฟโตมิเตอร์ / ป...
ชื่อผู้แต่งปัญญา โมเครือ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก646.72 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนคอมพิวเตอรแบบเน้นการร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งปานทิพย์ ดอนขันไพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 371.334 ป547ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาสูตรน้ำยาล้างจาน / กาญจนา ศิรินภาพงษ์
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ศิรินภาพงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก668.2 ก427ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแป้งจากพืชหัวให้เป็นน้ำตาลกลูโคส / ศิวาณี สวนสมจิต
ชื่อผู้แต่งศิวาณี สวนสมจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก584.357 ศ552ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาุคุณลักษณะของคนดีในทัศนะของนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มโรงเรียนโพรงมะเดื่อ อำเ...
ชื่อผู้แต่งเสริมศรี พจน์มนต์ปิติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 371.8 ส925ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านค้าอุปกรณ์กีฬาในจังหวัดราชบุรี = People's Opini...
ชื่อผู้แต่งโกสินทร์ ด่านวิบูลย์กิจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 658.5 ก966ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของเจ้าร้านขายของชำในการพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = The Opini...
ชื่อผู้แต่งนภัสรัก สุขสบาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 658.87 น194ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพการพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 = Satisfaction W...
ชื่อผู้แต่งถวิล ยงยุทธ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 336.24068 ถ277ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ิบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ...
ชื่อผู้แต่งนวพร เมืองแสน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 352.14 น297ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด = Employees Job Satisfac...
ชื่อผู้แต่งปรีชา อร่ามเธียรธำรง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 336.36 ป469ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัจจัยจำแนกระดับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดนคปฐม = Discriminat...
ชื่อผู้แต่งกุลธวัช กรีทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 658.5 ก726ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม = Facto...
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ ธัญธรธนาสิทธิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 363.2 จ653ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ เอกฤทธิไกร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 643.12 ม453ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพนมเปรี้ยวที่ผลิตจากนมโค / โดย ไพศาล ทองขาว, วัฒน์ธน สิทธิกู...
ชื่อผู้แต่งไพศาล ทองขาว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก641.37 พ996ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานธุรการของโรงเรียนบำรุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวิชช์ ณัฏฐ์ธนกุลบดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 371.201 ณ359พ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา